Debat op 2

troch Posted on 0 Comments 1 min read 246 views

plugSjoch jimme wol es nei Debat op 2 ?  Ik wol. It binne nijsgjirriche underwerpen dy der behânnele wurde. De foar- en de tsjinparty komme beide oan it wurd.

Dizze kear gong it oer heiten as memmen as partners dy dement wurden binne. Ik kin der net goed oer want ik ferpleats my altyd yn dy persoan.

As jo noch by  folle ferstân binne dan moat jo al in wilsbeskikking by jo hawwe dat jo lichem nei jo dea net as wol nei de wittenskip giet. Wat hja wolle is dat ik nò by myn goeie ferstân in ding ûndetekenje dat ik eutenasy bedriuwe wol as it mis giet yn myn holle. Ik moat er nèt oan tinke dat myn man as bern fine dat it genoch west is mei my.

Myn mem waard yn har âldens èk demint. Mar wy as bern diene der alles oan om har nei it sin te meitsjen. Mei goeie medikaminten en in protte oandacht  hat se it noch hiel wat jierren lokkich libbe.

Dus, sibben; as it sa fier is jouw ik my yn betrouwen oan jimme oer.* 

*Mar tefoaren  in goed debat fansels want ik wol er by wèze. 

Tegearre diele

troch Posted on 0 Comments 2 min read 249 views

keiIen snein yn de simmer hâlde de menisten in Hagepreek. Dat wol sizze, in tsjinst bûtendoar yn it lân fan boer Yntema te Nijskoat. Dizze tsjinsten komme ùt de tiid doe hja ferfolge waarden om harren leauwen.

Snein wie it wer safier. It waar wurke net mei, de gearkomst waard ferskowe nei de skuorre. Under it gehoor fan de harkers tsjûgen ek de bisten dat se er mei iens wiene. As nèt, fansels. 

It tema fan dizze moarn gie oer Lukas 9Jezus fuoret fiiftûzend minsken mei fiif breaèn en twa fisken en se krigen allegearre sèd. Bern fan de sneinskoalle fan Wergea leine ùt hoe sy tochten wat der hjoeddeis mei bedoeld waard.  

Under de tsjinst makken hja fan doazen underkommens om sa oandacht te freegjen foar bern dy gjin dak boppe de holle hawwe.  Yn de moane July sille  bern fan ferskate tsjerken ùt Wergea sa  de nacht troch bringe om oandacht te freegjen en ùt solidariteitsgefoel foar de bern ùt Midden-Amerika.

Tegearre diele. Wat hâld dat yn foar ùs hjoeddeis?” freget de foargonger.

In frommeske flùstert my ta , “Ik ha noch foar twa wike in ynkommen. Ik bin ûntslein nei in hernia operaasje en myn kontrakt is nèt ferlinge. Ik kin gjin ùtkering krije om dat ik in eigen hûs ha. Mar ferkeapje dyn hûs mar es tsjintwurdich.” Hja sjocht nei de bern dy oan it bouwen binne en tinkt der it harres fan.

Dochs wie it goed om dit fanne moarn mei elkoar te dielen yn it ljocht fan Lukas 9: 11-17.

Op de achtergrûn bâlte lûd  de kij…

Rekrùt

troch Posted on 1 Comment 1 min read 235 views

facebookHy hat wer in pear dagen thùs west. It wiene gesellige pinksterdagen, dat moat ik sizze. Hy hat  hiel wat putsjes foar ùs dien.

De waskmasjine wie oan it dûnsjen en in skilderij hong bryk. De ferbining fan de koptillefoan siet yn it ferkearde gatsje fan de televyzje. Doe wie myn kompjûter oan bar.

Lykwols mei de frou dy er mei omgiet . “Ik wol wat mear lêzers en folgers ha.” sis ik tsjin him. “Dat leit hielendal oan mem selsMem moat mear op Facebook sitte.” seit er. 

“Dat doch ik wol mar it binne altyd de selde minsken dy eamelje oer dingen wer`t ik neat mei ha.” 

“Mem moat fierder gean op Facebook. Dan kriget mem in hiel soart freonen.”

En sa is hy oeren geduldich  dwaande om my weiwiis te meitsjen op it mêd fan de nije tiid. Ik bin noch ùt de tiid fan Aap-Noot-Mies en de wrâldkaart op it skoalboerd en fiel my somstiden as in rekrùt dy op herhelling is.

“Komst gau es wèr?” freegje ik; “It sil nedich wêze by dizze soldaat.

Sibben

troch Posted on 1 Comment 1 min read 244 views

margjeIs it goed dat ik fanne wike in dei kom?” freget se.

Myn suster en ik komme geregeldwei by elkoar, sy is fjouer jier âlder. Eartiids, doe wy as bern by elkoar sliepten -dat wie  doe sa-  fertelde sy my altiid teltsjes. En by krapte oan in boarterspoppe mocht ik har earm brûke. Dy klaaide ik dan oan wylts sy allang yn sliep fallen wie.

De ferhâlding is altiid goed west. En dat is eins in wûnder want wy hawwe tige ùtrinnende karakters.

Jo moatte fan goeie huze komme om argewaasje mei har te krijen. Emoasjes lit hja net blike. Wylts ik in janker bin. Opstinaat wurd sy net wylts ik tige oprinnend bin. Hja is altiid stabyl en ik it tsjin oergestelde.

Se liket op ùs heit; dy wie krekt sa. Mar ik lykje sprekend fan natuer op ùs mem. Myn man seit gau ris; “Der ha jo beppe Atsje wer.” Hja is tige sunich en ik wol wol res bûten de pot pisje. Oer bern en oantrouwd hat se it noait. En ik mei noch wol es  myn sores op it plush goaie. Sa is er in himelskbreed ferskaat tusken ùs beide.

Lokkich is dy earm er altiid noch as ik dy nedich ha soe. It wurd fêst wer in slagge dei mei in advokaatsje en slachrjemme. 

Brânkast

troch Posted on 0 Comments 1 min read 214 views

safeDe lju ha gjin betrouwen mear yn de banken.” seit it nijs.

Minsken wurde ynterviewt op strjitte hoe as hja tinke oer de maatskippij en it wrâldbarren. Ùtrinnende mienings en ùtspraken wurde der dien. Ik mei der wol graach nei harkje. It binne reaksjes fan alderhande slach folk. Sa wie it juster èk wer it gefal. Banken gean fuort en ferdwine de pinapparaten ùt it doarpsbyld.

De man fan de brânkastenwinkel docht goeie saken. “It is nèt oan te slepen. seit er. Wy meitsje efkes in rûnsje en sjoche der tige hippe modellen by stean. Ek dy gean mei de mode mei. Fjûrreade en blauwe mar ek lytse en grutte brânkasten steane te wachtsjen op klanten.

Ek wy hawwe jierren san grutte brânkast yn ‘e hûs hân. Wat wie dat ding maklik. It wie yn de tiid dat ùs jonges oan it puberjen wiene. Cola, sjips, truien en de skuon fan myn man gongen allegearre yn de brânkast.

“Wol mem myn brânkast ek brûke?” seit de soan.  

“Hoefolle rinte krij ik by dy?” freegje ik? Hy grommelt wat.

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien