Brânkast

troch Posted on 0 Comments 1 min read 227 views

safeDe lju ha gjin betrouwen mear yn de banken.” seit it nijs.

Minsken wurde ynterviewt op strjitte hoe as hja tinke oer de maatskippij en it wrâldbarren. Ùtrinnende mienings en ùtspraken wurde der dien. Ik mei der wol graach nei harkje. It binne reaksjes fan alderhande slach folk. Sa wie it juster èk wer it gefal. Banken gean fuort en ferdwine de pinapparaten ùt it doarpsbyld.

De man fan de brânkastenwinkel docht goeie saken. “It is nèt oan te slepen. seit er. Wy meitsje efkes in rûnsje en sjoche der tige hippe modellen by stean. Ek dy gean mei de mode mei. Fjûrreade en blauwe mar ek lytse en grutte brânkasten steane te wachtsjen op klanten.

Ek wy hawwe jierren san grutte brânkast yn ‘e hûs hân. Wat wie dat ding maklik. It wie yn de tiid dat ùs jonges oan it puberjen wiene. Cola, sjips, truien en de skuon fan myn man gongen allegearre yn de brânkast.

“Wol mem myn brânkast ek brûke?” seit de soan.  

“Hoefolle rinte krij ik by dy?” freegje ik? Hy grommelt wat.

De fauteuil

troch Posted on 6 Comments 1 min read 346 views

stoelDy stoel moat fuort.” sis ik tsjin him. “Hoe komst er by? It is san noflike stoel.” seit er.

Jierren allyn kochten omke en muoike in leren fauteuil. “Hy hat wol njoggen hûnderdgûne koste.” sei se. Mar omke moat noflik sitte.

Nei dat se beide ferstoarn wiene erfden wy him. Myn man naam him fuort yn beslach en brocht der ek in stik fan syn libben yn troch. Mar de leunings waarden sutrich en gongen stikken. De  franje waard der ôfhelle en op de earmleunings lime. Sa waard hy wer jierren yntensyf brûkt. Mar op in gegeven momint seach ik de stoel troch de eagen fan fremden.

Dit kin net langer. It hellet it oansicht fan oare meubilêr nei ûnderen. Nei in protte tsjin akseljen fan myn man waard er yn de auto laden. “Ik gean mei. sis ik tsjin him; “We bringe dy nei dyn lêste rêstplak.” En sa steane  wy by Omrin. Nei yn koarte seermonueel kyperje wy him yn de container.

Wêrom wurd ik der nò emosjoneel fan? It is ommers mar in âld stoel dy syn tiid hân hat? 

Mar ik wit dat it de minsken binne wer ‘t ik fan hâlden ha en dy er nèt mear binne.

Stil rin ik achter him oan: tiden hawwe tiden

Leuker kunnen wij het niet maken

troch Posted on 1 Comment 2 min read 284 views

loesjeIt wie wer sa fier; it belestingbiljet moast ynfolle wurde. Nò, wy hawwe in akkountent dat ik liet it mei in restich gefoel oan him oer. 

Nei dat wy in ôfspraak makke ha sitte wy tsjin oer elkoar. De tafel leit fol mei mappen, alles op nûmer en alfabet. Ik bin grutsk op my sels dat ik it sa foar elkoar ha.

In jier as wat allyn sei myn man; “Ik sil dy ynternetbankieren leare.” Moat dat nò?” freegje ik. “Ja,” seit er; “ik begjin min te sjen, as ik op in djûr blyn wurd dan kin sto dy rêdde.” Nei in protte gedoch en geëamel ha ik it ûnder de knibbel krige. 

“Wer is de jieropgaaf fan 2011?” freget de boekhâlder. “Alles sit yn de map fan 2011.” sis ik, tige wis fan my sels. Mar nei in protte gesyk is hy nèt te finen.

Jo moatte nei de bank gean.” seit de man; “dy kin jo helpe.

Nei in nacht fan wekker lizzen en soerbrânen wurd ik holpen troch in aerdich fanke. Optein gean ik nei hûs. It is klear kaam. De boekhâlder kin tefreden wêze.

Op in prachtige simmermoarn lizze der twa blaue slûfkes op de matte. “Wy krije jild wêrom!” rop ik al yn ‘e gong. Ta myn fernuvering moatte wy betelje en net san bytsje ek. ‘De jieropgaaf fan 2011 doogt net’ sizze se. “Betelje mar,” seit de soan; “jimme krije it wol wêrom as it ynoarder is.” En ja hear; nei in skofke stiet it wer op de bank. It wie blykber in fersin, nei alle gedachten.

“Leuker kunnen wij het niet maken.” seit de slogan.

It moat nèt leuker wurde …

Guinness Book

troch Posted on 1 Comment 1 min read 252 views

 Naamloos-1“Ik trouw niet weer.” seit se mei grutte wissichheid. “Wêrom net? sis ik. Dan ferhellet se oer har libben.  

“Ik heb in mijn leven veel pech gehad. Ik viel altijd op de verkeerde vent. En ik was altijd verliefd.”

Se is fjouwer kear trouwd west. Twa binne ferstoarn oan kanker en fan twa is se skieden. 

Eèn van de beide twee was mijn pianoleraar. Hij was net weduwnaar geworden en bleef achter met vijf kinderen. Ik had met hem te doen en  door zijn pianospel maakte hij diepe indruk op mij. Op een gegeven moment zijn we getrouwd en hadden samen negen kinderen. Toen ontdekte ik dat hij vreemd ging met een meisje van zestien die hij les gaf. Ik heb  meteen de scheiding aangevraagd. De laatste was een adonis, geen vrouw was veilig voor hem.

Wêrom dan hieltijd wer trouwe? freegje ik fernuvere.

Een vrouw wil geborgenheid.” seit se; “maar ik deed het ook voor de kinderen. Ik heb alleen maar domme pech gehad in mijn leven . En toch  als ik weer verliefd zou worden sta ik niet voor mij zelf in.

Ik skodzje  myn holle oer safolle naivens. Myn holle noch fol fan wat ik heard ha fertel ik it oan myn buorfrou. “Nò,” seit se; “ik bin trije kear trouwd west, wist dat dan nèt? 

Ik freegje my ôf: wolle hja mooglik yn it Guinness Book of Records komme?

Deadebetinkings

troch Posted on 0 Comments 1 min read 268 views

charloisIk bin allinnich en rin lâns de grêven fan minsken dy ik op in inkele nei kint ha.

Hjoed is it 4 meie. Deadebetinking. By ùtstek geskikt om op in tsjerhôf de deaden te betinken, fyn ik.

Hja hawwe ommers allegearre hun libben achter de rech, sommige in lang en sommige in koart libben. Guon minsken mei in besmarge namme wer`t hja bern mei wraksele ha en de bernsbern ek noch hinder fan ha. Stik foar stik lês ik de nammen op. As in film gean al dy doarpsgenoaten oan myn each foarby.

Ik wie in famke fan san tsjien jier âld. Ùs mem ferhelle faaks oer wa ferkeard west hie en net te betrouwen. Wêrom makke dat san yndruk op my? Dochs wit ik net folle mear fan de lêste dagen fan de oarloch. Mar wol fan de befrijingsfeesten; dy hawwe djippe yndruk op my makke. 

Sa kom ik oan it ein fan myn pilgrimstocht oer it tsjerkhôf fan myn bertedoarp Âldeboarn.

Ik betink my; wa wie goed en wa ferkeard? Jildt dat ek yn fredestiid en wa sil dat ùtmeitsje? 

Ynkoartens kom ik wer.” ûnthjit ik hun; “Dan ha wy it er noch es oer …

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien