Wilsferklearring

Wat wol mem no?' freget de soan, en hy wiist op in papier wat al dagen útdaagjend prominint op 'e tafel leit. It is in wilsferklearring dy ik ynfolje moat, en der skiet ik no al dagen tsjin oan. De doktersassistinte hat him brocht en dy moat ik no…

In stikje Boarn

"Âlde beammen moatte net to swier snoeid wirde..." Se binne in pear dagen oan it snoeien west. Wol acht man gongen der oer gear. Al it grien moast foart. Ek in rychje Bjirke beammen gongen tsjin de flakte, se hiene wol in pear jier wurk hân om sa…

It ferskil

Ik sil myn freondinne efkes skilje. Freegje hoe it mei har is. Wy binne like âld en kinne inoar al fan ôf ús trouwen. It wie myn hertsfreondinne troch de jierren hinne. Sy krigen soannen en wy ek. Har man kaam te ferstjerren, en ek ik moast myn man loslitte.…

Bleate fuotten

Ynkringend giet de doarbel, ik rop: 'Ik kom 'r oan!' 'It iten is betiid hjoed', betink ik my. Senuweftich sykje ik om myn skuon. In frjemde gewoante miskyn, mar ik rin altyd op bleate fuotten yn hûs. Dan bin ik mysels want ik bin thús. De doarbel hâldt…

Achthûndert

Yn in rûnte fan tachtich jierrigen bin ik oan it foarlêzen ût Tidenhawwetiden. De measten lju sitte yn in oanpaste wein as hawwe de rollator under hannerik. De iene is noch hiel skerp fan geast en de oare lit de wurge holle al gau hingje.  Myn freondinne lêst…
1 2 3 24