Kringloop

Toskedokter

Myn gebit hat nei jierren trouwe tsjinst de moed opjûn. Ik nim it him net kwea-ôf. De iene nei de oare tosk as kies falt út de mûle. As famke fan trêdzjen moast ik al nei de toskedokter. Mar dat wie foar my in feest want de dokter…

Fuotbal

Nederlân tsjin Argentinië. Fuotbal... It is sa fier. Ik kin my der net drok om meitsje, mar dochs wurd ik mei sleept troch it entûsjasme fan myn meibewenners. De betsjinning fan it fersoargingshûs wol ek wol earder nei hûs, foaral om Lionel Messi, dy ferneamde fuotballer, te sjen.…

Taxi

De telefoan giet en in stim ropt lûd: 'Trekt u vast de jas aan, de taxi komt eraan. Maakt u zich gereed.' 'No, ik stean al in hiel skoft gereed.' mompelje ik. De man bringt my swijend nei Aldeboarn. Hy is wurch tink ik want de hiele rit…

Nachtpon

Ik kom noch efkes om in bakje kofje, hear." "Da's goed," sis ik, "mar ik ha de nachtpon al oan." "Dat jout neat, ik ha mem wol faker sa sjoen." seit er. Nei in smout petear giet er wer fuort. Efkes letter giet de telefoan; "Mem, ik ha…
1 2 3 42