Wilsferklearring

2 months ago

Wat wol mem no?' freget de soan, en hy wiist op in papier wat al dagen útdaagjend prominint op 'e tafel leit. It is in wilsferklearring dy ik ynfolje moat, en der skiet ik no al dagen tsjin oan. De doktersassistinte hat him brocht en dy moat ik no ynfolje. Mar…Read More

Kringloop

3 months ago

In stikje Boarn

3 months ago

"Âlde beammen moatte net to swier snoeid wirde..." Se binne in pear dagen oan it snoeien west. Wol acht man gongen der oer gear. Al it grien moast foart. Ek in rychje Bjirke beammen gongen tsjin de flakte, se hiene wol in pear jier wurk hân om sa grut te…Read More

It ferskil

4 months ago

Ik sil myn freondinne efkes skilje. Freegje hoe it mei har is. Wy binne like âld en kinne inoar al fan ôf ús trouwen. It wie myn hertsfreondinne troch de jierren hinne. Sy krigen soannen en wy ek. Har man kaam te ferstjerren, en ek ik moast myn man loslitte. Sy en…Read More

Mei de taksy

4 months ago

Binne jo kristen?", freget de sjauffeur oer syn skouder. Ik bin der net op beret en sykje om in antwurd. Ik bin 0p reis nei myn soan en sit efteryn yn de taksy. Of eigenliks yn in auto mei sjauffeur fan Valys, dy giet wat fierder dan de gewoane taksy.…Read More

Toskedokter

4 months ago

Myn gebit hat nei jierren trouwe tsjinst de moed opjûn. Ik nim it him net kwea-ôf. De iene nei de oare tosk as kies falt út de mûle. As famke fan trêdzjen moast ik al nei de toskedokter. Mar dat wie foar my in feest want de dokter hâlde sitting…Read More

Werom sjen (2)

5 months ago

It is wer safier: in nij jier stiet 0p de libbensdoar te klopjen. Ik wol net oan dat stomme gedoch -werom sjen- meidwaan. It jout ús neat, it jier is foarby, jo kinne er ommers neat oan feroarje en it is sûnde fan jo enerzjy. En dochs dogge jo er…Read More

Bleate fuotten

5 months ago

Ynkringend giet de doarbel, ik rop: 'Ik kom 'r oan!' 'It iten is betiid hjoed', betink ik my. Senuweftich sykje ik om myn skuon. In frjemde gewoante miskyn, mar ik rin altyd op bleate fuotten yn hûs. Dan bin ik mysels want ik bin thús. De doarbel hâldt oan. Wer…Read More

Fuotbal

6 months ago

Nederlân tsjin Argentinië. Fuotbal... It is sa fier. Ik kin my der net drok om meitsje, mar dochs wurd ik mei sleept troch it entûsjasme fan myn meibewenners. De betsjinning fan it fersoargingshûs wol ek wol earder nei hûs, foaral om Lionel Messi, dy ferneamde fuotballer, te sjen. Sa giet…Read More

Taxi

6 months ago

De telefoan giet en in stim ropt lûd: 'Trekt u vast de jas aan, de taxi komt eraan. Maakt u zich gereed.' 'No, ik stean al in hiel skoft gereed.' mompelje ik. De man bringt my swijend nei Aldeboarn. Hy is wurch tink ik want de hiele rit komt er…Read More

Nachtpon

mei 21, 2022

Ik kom noch efkes om in bakje kofje, hear." "Da's goed," sis ik, "mar ik ha de nachtpon al oan." "Dat jout neat, ik ha mem wol faker sa sjoen." seit er. Nei in smout petear giet er wer fuort. Efkes letter giet de telefoan; "Mem, ik ha de kaai…Read More

De reade bûsdoek

april 26, 2022

Bubbels

december 31, 2021

Krigest ek besite mei de krystdagen?" freegje ik  myn freondinne. "Ja," seit se, "we meie no wer fjouwer minsken op besite hawwe. Mar it wie in hiel gedoch; wa sil ik freegje? Hja binne my allegearre even dierber. En dan noch binne er by myn soan twa bern bij kaam,…Read More

Oprjochte skamte

november 22, 2021

'Verstaat u mij?'

oktober 18, 2021

Verstaat u mij?" freget de grutte, rizige man neist my. Yn it âlderein hûs weard ik wenje hawwe wy sa no en dan in foarlês middei. Dy wurdt dan fersoarge troch de ynwenners sels, de gearkomsten wurde goed besocht. Al hoe wol de gelûdsapparatuer wol es wat te winsken oer…Read More

Mem

juli 25, 2021

Ha ik it goed dien as mem?' frege ik de soan op in rêstich momint. Normaal freegit min dat net oan de bern, mar dochs woe ik dat wol es witte. Op sommige mominten twivelje ik wol es oan mysels. Ik ha altyd myn best dien, mar it hong faaks fan…Read More

Rêchsekje

juli 2, 2021

Us Stientsje hat in 'rêchsekje' sa as min dat hjoed-de-dei neame. Nei dat ús Max troch âlderdom ferstoar hawwe wy, omdat wy net sûnder bist kinne, in kat út it asyl helle. As jo der ien kear west hawwe, dan krije jo dat byld fan dy hûnen en katten net mear…Read More

Puzelje

mei 6, 2021

By de tiid bliuwe

april 14, 2021

Jierdei yn beheindens

maart 30, 2021

Besite

maart 15, 2021

Optimistysk bliuwe...

januari 18, 2021

Hy soe er rûn kofjetiid wêze. Ier en betiid fan bêd ôf, fansels. Einliks al yn de nacht oan it skarreljen. Want sa bin jo as mem. Hâldt hy no fan reade wyn as rosé? Bier net, dat wit ik noch wol. In pear gebakjes kocht en ik bin er…Read More

Oankrûpe

januari 9, 2021

We steane tegearre foar de kassa yn de supermerk, de man en ik. Ik wit net wat it is mar somtiden dan springt er in fonk oer. Hy wie my al earder op fallen, do bleaun it by in knikje. Ik bin hjoed wat yn in dwerse bui, dat hat min…Read More

Kryststikje fan it Libben

december 27, 2020
Print Friendly, PDF & Email