Tidenhawwetiden's tiidline

It ferskil

februari 8, 2023

Ik sil myn freondinne efkes skilje. Freegje hoe it mei har is. Wy binne like âld...

Mei de taksy

januari 31, 2023

Binne jo kristen?", freget de sjauffeur oer syn skouder. Ik bin der net op beret en...

Toskedokter

januari 20, 2023

Myn gebit hat nei jierren trouwe tsjinst de moed opjûn. Ik nim it him net kwea-ôf....

Werom sjen (2)

december 31, 2022

It is wer safier: in nij jier stiet 0p de libbensdoar te klopjen. Ik wol net...

Bleate fuotten

december 28, 2022

Ynkringend giet de doarbel, ik rop: 'Ik kom 'r oan!' 'It iten is betiid hjoed', betink...

Fuotbal

december 12, 2022

Nederlân tsjin Argentinië. Fuotbal... It is sa fier. Ik kin my der net drok om meitsje,...

Taxi

december 5, 2022

De telefoan giet en in stim ropt lûd: 'Trekt u vast de jas aan, de taxi...

Nachtpon

mei 21, 2022

Ik kom noch efkes om in bakje kofje, hear." "Da's goed," sis ik, "mar ik ha...

De reade bûsdoek

april 26, 2022

Bubbels

december 31, 2021

Krigest ek besite mei de krystdagen?" freegje ik  myn freondinne. "Ja," seit se, "we meie no...

Oprjochte skamte

november 22, 2021

'Verstaat u mij?'

oktober 18, 2021

Verstaat u mij?" freget de grutte, rizige man neist my. Yn it âlderein hûs weard ik...

Mem

juli 25, 2021

Ha ik it goed dien as mem?' frege ik de soan op in rêstich momint. Normaal freegit...

Rêchsekje

juli 2, 2021

Us Stientsje hat in 'rêchsekje' sa as min dat hjoed-de-dei neame. Nei dat ús Max troch...

Puzelje

mei 6, 2021

By de tiid bliuwe

april 14, 2021

Jierdei yn beheindens

maart 30, 2021

Besite

maart 15, 2021

Optimistysk bliuwe...

januari 18, 2021

Hy soe er rûn kofjetiid wêze. Ier en betiid fan bêd ôf, fansels. Einliks al yn...

Oankrûpe

januari 9, 2021

We steane tegearre foar de kassa yn de supermerk, de man en ik. Ik wit net...

Kryststikje fan it Libben

december 27, 2020

Diagnoaze (2)

december 4, 2020

 

Hightea

november 9, 2020

Wert ik al benauwd foar wie is fannewike bard; de omkriten fan de tafels binne yn...

Ferdraachsemens

oktober 17, 2020

Wij binne wer foar in part yn it âldereinhûs beheind, net sa as mei de earste...

Print Friendly, PDF & Email