Tidenhawwetiden's tiidline

Nachtpon

maaie 21, 2022

Ik kom noch efkes om in bakje kofje, hear." "Da's goed," sis ik, "mar ik ha...

De reade bûsdoek

april 26, 2022

Bubbels

desimber 31, 2021

Krigest ek besite mei de krystdagen?" freegje ik  myn freondinne. "Ja," seit se, "we meie no...

Oprjochte skamte

novimber 22, 2021

'Verstaat u mij?'

oktober 18, 2021

Verstaat u mij?" freget de grutte, rizige man neist my. Yn it âlderein hûs weard ik...

Mem

july 25, 2021

Ha ik it goed dien as mem?' frege ik de soan op in rêstich momint. Normaal freegit...

Rêchsekje

july 2, 2021

Us Stientsje hat in 'rêchsekje' sa as min dat hjoed-de-dei neame. Nei dat ús Max troch...

Puzelje

maaie 6, 2021

By de tiid bliuwe

april 14, 2021

Jierdei yn beheindens

maart 30, 2021

Besite

maart 15, 2021

Pas op inoar,
dat is it beste

febrewaris 9, 2021

Optimistysk bliuwe...

jannewaris 18, 2021

Hy soe er rûn kofjetiid wêze. Ier en betiid fan bêd ôf, fansels. Einliks al yn...

Oankrûpe

jannewaris 9, 2021

We steane tegearre foar de kassa yn de supermerk, de man en ik. Ik wit net...

Kryststikje fan it Libben

desimber 27, 2020

Diagnoaze (2)

desimber 4, 2020

 

Hightea

novimber 9, 2020

Wert ik al benauwd foar wie is fannewike bard; de omkriten fan de tafels binne yn...

Ferdraachsemens

oktober 17, 2020

Wij binne wer foar in part yn it âldereinhûs beheind, net sa as mei de earste...

Spannende tiden

oktober 8, 2020

Der stiet hja yn 'It Fermidden' (de grutte seal), it is kofjetiid. In slank eptich frommeske,...

Werom- en foarùtsjen

septimber 27, 2020

Min wol hjir graach witte hoe de minsken de Corona-tiid troch kaam binne. En derom hawwe se...

Min moat dochs sjonge kinne?

septimber 6, 2020

We meie no ek net mear sjonge." seit se mei in tryst gesicht. "Wat bedoele jo?" freegje...

Net te tichtby komme, hear!

augustus 20, 2020

Net te ticht by my komme, hear!" hear ik deis hûnderd kear om my hinne sizzen....

Yn de bocht fan de Boarn

july 23, 2020

It is sneintemoarn. Wat sil ik dwaan? Ik stean yn dubio. It is prachtich waar, it ûnthjit...

Mei de tiid mei gean

july 11, 2020

San dikke tsjien jier ferlyn kaam de soan thùs mei in kado. 'Foar mem,' sei er...

Oardel oere

juny 17, 2020

Fan ôf hjoed de fyftjende juny meie wy wer mear as ien op besite hawwe, Dat...

Print Friendly, PDF & Email