Posts Published by Wokke

Ik bin Wokke en kom ùt Âldeboarn. As jongste fan fjouwer bern ha ik knokke moatten foar myn bestean.Ik wie gjin learder mar underskiede my troch oars te wèzen.De master fan de hushâldskoalle wie in psycholooch. Hy seach wat ik yn my hie en sa helle ik goeie sifers. Letter yn myn libben ha ik fan alles dien.Ik ha jierren in winkel hân bin lekepreker west en mem. Kreatyf en altiid dwaande wèze. En wat ik ek doch it moat perfekt wèze. De minsken om my hinne wurde somstiden osa wurrich fan my, foaral ik sels. Sa nò witte jimme it iene en `t oare oer de achtergrûn fan dit minske..