Hûnefleis

troch Posted on 2 Comments 1 min read 261 views

woef“Wat ite wy hjoed?” freget er. Wit ik noch nèt.” sis ik.

Dy man hat it altyd oer iten‘ tink ik by mysels. Ik moat net oan iten tinke op it stuit. Ik hearde op it nijs dat yn ùs gehaktbaltsjes en hamburgers hûnefleis ferwurke wurd. De kadavers wurde yn Spanje troch in bedriuw fermealle en dan eksportearje under oaren nei ùs lân.

It iene skandaal nei it oare komt op tafel. De plofhin is wat mei mar ek it kowefleis blykt hynsterfleis te wêzen. We moatte mar wer de doarpsslachter hawwe. Foar sa fier wy wisten wie dat earlik fleis. Sels de needslachter slachte bisten dy wat mankearren mar gjin syktes hiene.

Mar dy manlju fan my wolle by it waarme miel in stikje fleis ha. In fremde wisânsje, fine jimme nèt?  

Wy ite riis mei goulash. It smakket hearlik fine se en sa goed krûde. De panne giet skjin leech.

“Ik bin de hûn kwyt.” seit de buorfrou; “Ha jimme him sjoen?” 

Rail Away

troch Posted on 0 Comments 1 min read 263 views

tv“Ik wol mei de trein nei Kroatië.” seit myn man. Hy sit nei Rail Away te sjen.

Ach, wat ha wy al in soart reizen makke. Mar dan troch de tillevyzje. Hy slacht gjin ien ùtstjûring oer. Dan is it wer Frankryk, dan wer Grienlân en sa it hiele kontinint oer.

Ja,” sis ik; “regelje it mar.”

In wike letter gean wy nei Ruslân. In prachtiche reis yn in geweldiche trein. Ik sjoch de einleaze flakten fan Siberië oan myn each foarbij gean. Gjin stêdden en gjin stjerling mear te bekennen. De slieperij lycht der ek net om. Foar dat wy ùs sliepkabine opsiikje noch efkes oan de bar hingje. Moarns wurde wy wekker makke troch stewards yn unifoarms mei koperen knopen.

Yn it restaurant stiet alwer it personiel klear om ùs stoel oan te skowen. Nè, it is net samar in moarnsbrogge mar in utgebreide brunch. Dan stoppet de trein yn it sintrum fan Moskou en meie wy it Kremlin besjen. En wa komme wy der tsjin? Tsaar Peter mei President Poetin, tegearre oan it boadskipjen yn De Lege Knip.

Ferjist de rollater net?” rop ik noch nei myn man en wurd wekker.

Sûnde… ivich sûnde, de moaie reis troch Ruslân is my ûntkaam. Mar moarn sille wy nei Griekenlân, nei Athene en de Akropolis beklimme …

Liturgysk

troch Posted on 0 Comments 1 min read 199 views

blablaAs Meniste gemeente ha wy liturgen. In jier as wat ferlyn fûn ùs foargonger dat er liturgen komme moasten. Hy fûn de tsjinsten tefolle in One Man Show wurden, de minsken moasten ek aktyf mei dwaan. Sûnt dy tiid binne der nei in degelike oplieding lêzers kaam.

Mei in ploechje minsken binne wy in dei nei Utert west. Sa koene wy underfine hoe oaren it diene. Dernei krigen wy in jier lang underwiis fan in logopedist. Sy learde ùs dùdlik  praten en te artikulearjen. Mar ek hoe ùs hâlding wêze moast.

Wy binne der hiel wat wizer fan wurden.

En nò is it al hiel ynboargere yn de gemeente. Wy hawwe der ek persoanlik baat by yn it deistich libben. Mar somstiden is it dreech wat wy oanrikt krije te lêzen. Net elke foargonger is even dùdlik yn syn teksten. Mar wy witte troch underfining der mei om te gean. Wat is nò moaier dan dat dôve en staffe minsken ùs ferstean kinne? 

 Ek myn man hoecht net meer te roppen; “Wat seist? 

Ferjierret

troch Posted on 0 Comments 1 min read 144 views

imagesGoeie en oant sjen, hè!”

De lêste fan de besite giet de doar ùt. We hawwe it wer hân foar in jier. Ik skop de skuon ùt en sigje op in stoel del. Myn man is al yn dreamenlân.

Ik sjoch it hear en fear es oer en tink; “Werom is er net ien op it idè kaam om mei op te rêdden?” “Oanpakke, dan kinst dy aansen wol del jaan.” sis ik tsjin mysels.

Ûnder wylts gean myn prakkesaasjes lâns de petearen fan de dei. Wy binne wer mei fan alles op ‘e hichte, dat ha jo sa mei sokke dagen. En it wie net altyd ôfwaait praat. In dochter dy `t skieden is, in skoanmem dy `t hommels ferstoan is.

Mar dan komt de twadde helte fan de jûn. De advokaat en de Beerenburg komme op tafel en de frituurpanne wurd oan set. De polityk en de ekonomyske delgong komt op it aljemint. “Minsken,” ropt er ien; “sille wy it es oer wat fleurigers hawwe? en dermei wurdt it noch in noflike jûn. Ûnderwilen ha ik de brot fuort wurke.

Mei de fuotten omheech nim ik noch in glêske en genietsje fan de stilte fan de nacht.

Makeover

troch Posted on 3 Comments 1 min read 200 views

hipster“Silst jûn optrede?” freget myn man. Hy sjocht my oan en fynt my der fremd ùt sjen.

Ik krij dizze wike der wer in jier by. En derom moat er wat barre mei myn uterlik fyn ik sels. As it nò komt troch it kâlde waar as troch myn kondysje mar it hat fêst syn reden.

Ik gean nei de optisien; earst mar in oare bril. “Wat is hjoeddeis mode? freegje ik him. Ik set in hippe bril op mei in dik swart montuer en omheechsteande rânnen.

De man seit fersichtich; “Soe dat wol wat foar jo wêze?” Mar ik bin net te hâlden en opslach fereale op it model. En de priis fâlt ek noch mei. Yn de spegel sjocht in yntresant gesicht my oan. Ien dy my net kin soe sizze; “Sy wurket fêst by it Ynternasjonale Hôf yn Den Haag of sa. As by de EU yn Brussel.

Wat kin san briltsje wat dwaan. Ik krij de smaak te pakken en lit my in nij kapsel oanmjitte. Efkes letter rin ik nei hûs en bin benijt wat it thùsfront er fan seit.

Froulju, ik ried jimme oan: nim ris in totale Makeover. D’r giet in wrâld foar jimme iepen .

Silst jûn optrede?” freget ‘r.

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien