De wrald

Selsstannigens

troch Posted on 2 Comments 0 min read 278 views

Naamloos-2

‘Ik moat stelsstannich wêze,” seit se; “dat hat de soan sein.”

Ik bin op bisite by goed kunde. Se is al op leeftiid mar noch goed by de pinken. Har man is wat âlder en is oan it deminteren. Him kin se neat mear freegje.

“Sa moast ik de meterstannen opjaan mar ik wist net wert ik yn de tsjustere kast wêze moast.” giet se fierder; “Dan mar efkes de soan skilje. Hy joech my geduldich oanwizingen mar it slagge my net.

Dy selde wike hie ik in akkefytsje mei de soarchfersekering. Dy lju dy`t jo oan de telefoan krije hawwe it drok en ha gjin tiid foar âlde minsken.” 

Ik bin lid fan de Anbo mar dy lju binne fremd foar my.

“Doe kaam er foar my in fremde man by de doar. Hy woe wol ùs boekhâlding dwaan sei er. Dat like my net sa goed ta der ha ik gau mei ofweeft.

“Mem moat har sels rêdde. Sa lang mooglik selstannich bliuwe. Ik wol mem bêst helpe mar earst sels besykje dat hâld mem skerp.”

Ik ha mei har te dwaan. Hoefolle âlderen binne er hjoed-de-dei net dy it der dreech mei hawwe?

Selsstannigens …

Hoefier giet soks?

Beheindens

troch Posted on 7 Comments 1 min read 390 views

Naamloos-1“Hoe gaat het met u?” freget se. Grut en lang fan postuer, net unkreas stiet se foar my.

Ik wol har antwurdzje mar se sjocht my ofwêzich oan, draait har om en rint fuort. Ik bestean net mear foar har. Ik wol har efterrnei gean en wol kontakt mar se is yn har eigen wrâld omsletten.

Efkes letter kom ik in jongfeint tsjin. Mompeljend giet hy oan my foarby.

It merkje fan syn trui stiket boppe syn kraach ùt, automatysk wol ik dat yn de jas dwaan mar dat falt ferkeart. ‘Wer bemuoi ik my ek mei?’ freegje ik my sels ôf.

In famke dat beheind is wennet tsjin oer ùs. Se hat in jonge herdershûn en is osa wiis mei him mar kin him net oan. Wyld springt hy om har hinne mar wûnderbaarlik genoch begripe sy elkoar. Steefêst om healwei achten wurd hy ùtlitten, jo kinne der de klok op lyk sette.

Efkes letter kom ik de rizige frou wer tsjin. Se bliuwt lyk foar my stean en ynpleats fan dat se freget hoe it mei my giet strykt se my oer de holle.

Bliid rin ik nei hûs ta. Soe ik ea tichte by har komme kinne !

Beheindens

Ferstean en begripe

troch Posted on 2 Comments 0 min read 284 views

giphy” Wat kinne wy dwaan?” freegje ik myn man. Hy hat in ùtsprutsen miening oer flechtelingen mar syn miening is net myn miening.

Der is hjoed-de-dei folle opskuor oer en elts wit wat er barre moat.

Ferskate lju steane rjocht tsjin oerinoar.

Ek ik wit it net; hoe guon minske de lju yn ‘e hûs opnimme… ik ha der djip respekt foar.

Der wie in frommeske foar Omrop Fryslân. Hja fertelde dat sy yn de rin fan de tiid 18 fremdelingen herberge hie.

In freondinne hat de souder rom makke. “Der kinne wol fjouwer ûnderdak fine.” seit se.

Bergen skuon en klean wurde nei it doarpshûs brocht. Wylts ik mei de bylden fan de lêste tiid troch it hûs rin wurd de steapel al grutter en grutter.

In groepke froulje fan de Meniste tsjerke binne oan it naaien slein. Lytse en grutte tassen wurde der makke. “Dy binne ek nedich.” fine se.

Ik nim my foar as se komme dan sil ik hun de Fryske taal leare en op myn beurt wol ik hun taal leare. Want as jo net mei-inoar kommunisearje kinne, hoe sille jo inoar dan ferstean en begripe?

Miljoenen

troch Posted on 0 Comments 1 min read 219 views

Naamloos-1De Miljoenen Nota. Miljoenen flechtelingen. Hy hat in skuld fan miljoenen. Aensen sjonge wy wer ùt folle boarst; “Dy miljoenen iens silligje sil!

It bringt my yn de tiis; dy ‘Miljoenen‘. Sil myn lûd him aensen ek ferminge mei al dy stimmen ?

Miljoenen tinzen fleane troch my hinne …

Freonskip

troch Posted on 5 Comments 1 min read 342 views

Naamloos-1Kinst my helpe?” seit er wanhopich tsjin myn man.

Wy sitte oan it middeismiel. Hy is op de bank delsige en is syn rie ten ein. Hy hat in bedriuw yn boere-ark. Myn man en hy binne beide ûndernimmers en derby goeie freonen.

Se beprate in protte tegearre en bertrouwe mekoar. Se witte fan mekoar wat wy ek sizze it bliuwt under ùs.

“Ik kin myn wurknimmers de leanen en it fakânsjejild net mear ùtbetelje.” seit er fertrietlik. “Ik sil sjen.” seit myn man en hat mei him te dwaan.

Sa sein sa dien; de freon kin wer fierder mei syn saken. Nei in skofke moat myn man noch es byspringe.

De freon kriget nei ferrin fan tiid in nije baan as direkteur fan in bûtenlânskbedriuw en ferhuzet. Hy docht it goed dêr ha wy fernommen. Mar de freonskip wie oer; wy hawwe nea wer fan him heard.

“Hast er ek spyt fan dast him do holpen hast?” freegje ik myn man. “Nè,” seit er; “ik soe it sa wer dwaan mar wol mei oare kondysjes.”

Syn betrouwen yn de minske hat in flinke knau krige. Hy is hoedener wurden.

Freonskip. Betsjut op inoar oankinne.

De beamgrins

troch Posted on 9 Comments 1 min read 387 views

boomgrensWat wenje jim hjir moai., sis ik fol bewûndering tsjin goed kunde.

Grutsk litte se my hun appartemint sjen. Fan twa flats is ien grutte romte makke. En dan it ùtsicht… der fal ik hielendal foar.

Trije heech (“Wy woene net heger as de beamgrins. We wolle de seizoenen meimeitsje.”). En dan noch it ùtsicht op in breed wetter dat bytiden wyld oer de wal hinne klotst.

Ik kom alhiel ûnder yndruk thus fan wat ik sjoen ha.

“Ik wol ferfarre.” sis ik tsjin him.

Fernuvere sjocht hy my oan. “En do mochtst sa graach hjir wenje.” seit er ferheard. “Ja mar altiid simmers dy tùn. En dat ûnderhâld, it wurd my te dreech.” bring ik der tsjin yn. Ik sjoch yn gedachten it klotsende wetter, de loften, dy rikke oant de fierste kime.

Ik sit yn `e tùn en sjoch ynienen it Klysterpearke kuierjen. Dizze maityd ha se har nêst hân yn in âlde spjirrebeam. De twa grize dowen dy in LAT-relaasje hawwe. Roeken dy sljocht  binne op myn pankoeken.

En dan noch yn `e maityd de ferskate nêsten fan it lytse fûgeltsjeguod en ik de hiele dei as in ME-er efter de katten fan de buert oansitte moat.

Ik wit it nò fêst; ik bliuw ûnder de beamgrins.

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien