Rêchsekje

Us Stientsje hat in 'rêchsekje' sa as min dat hjoed-de-dei neame. Nei dat ús Max troch âlderdom ferstoar hawwe wy, omdat wy net sûnder bist kinne, in kat út it asyl helle. As jo der ien kear west hawwe, dan krije jo dat byld fan dy hûnen en katten…

Yn de bocht fan de Boarn

It is sneintemoarn. Wat sil ik dwaan? Ik stean yn dubio. It is prachtich waar, it ûnthjit in moaie dei te wurden. Ik mis de preek fan Omrop Fryslân út de prachtige âlde tsjerke fan Frentsjert. Lit my mar rinne betink ik my, en gean underweis nei in bocht fan…

Beppedei!

Ta myn grutte blidens binne fane moarn élf einepyken ùt de koer rûgele.  Memein gong foarop al roppend dat se avesearje moasten. Want Bouke, de reade kater fan de buert, hie krekt efkes skoft. No wie it feilich.  Yn flot tempo sette memein de stap er yn, it…

Yn blide ferwachtingen

Wannear sil it heve?' roppe de lju om my hinne. It hiele âldereinhûs komt yn 'e ban fan de komst fan de nije wrâldboargers. Ik kin my net earne fertoane as hja hâlde my oan en freegje, 'Is er al wat?' Bewenners as personiel komme yn 'e hûs…

Leafde hat syn beheindens

Mei in gejuichje springt Stientsje tsjin myn holle oan. De nacht is lang foar in kat dy yn in flat wennet. En as ik dan oan de brogge sit is se ùt de skroeven, dan moat er earst krûpt wurde. Sa ek fanne moarn, mei in grutte bôge komt…
1 2 3 14