It roer om

troch Posted on 13 Comments 1 min read 849 views

crossroadsIk smyt it roer om. seit er troch de telefoan.

Wat bedoelst der mei?” sis ik ûngerêst. Want altyd as ik sokke berjochten  krij tink ik; wat nò wer? Want wat is er moaier as alles bliuwd sa it is! Wylts ik sels ûnrêstich bin en reuring wol. Mar as it de bern oanbelanget, dat is hiel wat oars.

Syn relaasje is ùt en syn wurk is ûnwis wurden. “Ik sit yn in romte dy`t in draaidoar hat en ik sit er tusken yn klemme. seit er.

“En no begjin ik hielendal op ‘e nij. Fan nò ôf oan sil it oars.” seit er opstânnich. “Ik begjin mei myn hûs en alles wat oerstallich is en gjin nut mear hat giet er ùt. Ik sil sawol myn hûs as myn libben op de helling sette moatte. seit er.

“Goai nèt dingen foart der sto letter mooglik spyt fan krije silst. Sawol mei dyn husrie as mei dyn besteanswearden.” anderje ik  hoeden.

Smyt it roer om mar hâld it stevich yn hânnen, en ferlies de hoarizon nèt ùt it each.

Dyn memmeminske.

Misse

troch Posted on 0 Comments 1 min read 162 views

houwelikIk sil him nèt misse.” seit se opstannich.

In goekunde fan my hat koartlyn har man ferlen. Ùt fatsoen kondolearje ik har en sis ûnnoazele wurden sa as ‘sterkte‘.

Ik sil him nèt misse.” seit se noch es. It trouwen mei dizze man wie in fersin. Mar ja, hy hie in goeie baan en in goed ynkommen. Mar sil ik ùt it libben helje wat er noch ùt te heljen is. Ik moat nò de skea fan al dy jierren ynhelje.

En wat wolst dan dwaan?” freegje ik nijsgjirrich.

“Ik sil mei freonen in cruise meitsje nei de Skandinavyske lannen. Nò, ik moat fierder, hear.” seit se; “Ik moat noch safolle bepakke.

Hoe soe har man him al dy jierren field ha?” freegje ik my ôf. Hat hy ek wat mist yn syn libben?

Wat is misse? 

Misse.
Dat kin ik misse as luzen; 
– As pine yn ‘e mûle;
– As in libbende mûs yn de ûnderbroek.

Seit it Frysk Wurdboek. As mis ik wat en hat it mei hiel wat oars te krijen? 

“Wêr wie sto?” ropt er; “Ik miste dij …

Pessimist

troch Posted on 0 Comments 1 min read 199 views

kopzand“Do stekst de kop yn`t sân.” seit hy. Hy sit nei Hjoed te sjen.

It iene rampberjocht nei de oare wurd de keamer ynslingere. Femylje bedriuwen fan in pear hûnderd jier âld geane op ‘e flesse. Ùs gemeente komt ûnder kuratele fan de provinsje. De gemeentelike lêsten sille heger wurde. En ùs taksje sil net mear ride.

En sa komt alle ellende op è tafel.

“Moast es hearre.” sis ik; “Myn orchideen krije wol trije nije loten.” Fan alles helje ik by de kop om him mar ùt dy delgeande spiraal wei te heljen.

“Do stekst de kop yn `t sân!” ropt er nog es; “Do wost de realiteit net ûnder eagen sjen.

Ik nim my foar om fan nò ôf oan dôf te wurden en posityf te tinken. It gefjocht tsjin negativisme giet oan. Der sil noch hiel wat wetter troch de rivierbeddings fan Fryslân streame moatte om dit fol te hâlden. Ik nim my foar om stappen te ûndernimmen. It tillevyzje-apparaat op steuring te setten as de stekkers ûnklear te meitsjen.

Mar de man achter dit alles, der sil ik oan wurkje moatte.

Mar diskutabel sil it bliuwe…

Kloklieder

troch Posted on 2 Comments 1 min read 296 views

klokkenluiderEdward Snowden hat bekend makke dat de Amerikaanske feiligheidstsjinsten fan elkenien op ‘e hichte is..

Sa is  ek  ùs ynternet en de telefoan net feilich. “En myn webside dan?” freegje ik him; “Wat hat de FBI, CIA en de AIVD oan myn skriuwerij?” freegje ik.  

Yn dy simpele stikjes kinne wol spionaazje berjochten ferskûle sitte. seit hy. “En dan noch de satelieten, dy alles registrearje wer sto biste en was sto dochste. Dy feilichheidstsjinsten , hja kinne ùs sibben en goedkunde better as wy dy kinne.” 

De kloklieder koe der nèt mei libje en hat de saak wrâldwiid iepenbier makke. Hy koe it net iens wurde mei syn gewisse. Ûndanks syn ynkommen fan 91.683 euro per jier hat hy syn hert folge. En nò sit hy earne yn nimmanslân sûnder frou en bern, sûnder ynternet en telefoan.

“Wat in held.” sis ik tsjin myn man; “Dizze man moat de Nobelpriis ha.  

 “Sil ik dan mar troch gean mei myn stikjes? Miskyn hat Edward de Kloklieder der wat oan. Och, hearkes; dy kin er dan ek nèt krije fansels.

(..)

Epilepsy

troch Posted on 0 Comments 1 min read 238 views

logoKomst ûnder?” rop ik ûnderoan de treppen. Us soan komt elke dei syn waarme hap heljen. Dat giet al jierren sa ta alle te fredenheid.

Ik rop noch es; “Komste?” Mar hy reagearet net. ‘Dat doocht nèt.‘ tink ik by my sels; ‘Dèr is wat oan de knikker.

En sa fyn ik him ûnder it buro. Tige ferkrampe leit hy op de grûn, it skom om ‘e mûle en blau oanrûn.

Ik skilje mei de dokterswacht. It frommeske moat earst fan alles witte. Wylts ik panikerich der troch hinne raas; “Hy hat in hertoanfal krige!” 

Efkes letter –foar myn gefoel fierste let– stean hja by him. Yntiid is hy by kaam en sjocht fernuvere nei de minsken om him hinne.

Dat wie foar him en ùs it begjin fan jierren lange epileptise oanfallen. It kaam altyd unferwachts. Mei in kaartsje yn de bûse mei al syn bysûnderheden gong hy troch it libben. Hy en wy learden der mei omgean. Sels hie hy it alhielendal aksepteare.

Se hawwe my wer fûn, mem.” sei er dan; “Nò by de kassa fan de supermarkt. Hja wiene der sa aerdich foar my, ik krige ek noch kofje.

It is de Wike fan de Epilepsy. Wy sille gol jaan want wy witte wat it is. Jild is hurd nedich foar ûndersyk en sûnder de stipe fan kollektes en giften rêdde hja it net op. 

Komste? It iten is rè…

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien