Skroar

troch Posted on 1 Comment 1 min read 221 views

naaisterWol mem de kapusjon  fan myn jas ôf helje?” freget de soan. 

Ferwachtingsfol stiet er foar my mei it ding oer de earm. Wer`t ik in glanderiche hekel oan ha dat is klean fermeitsje.  

“Kinst net in skroar fine dy dat foar dy dwaan wol?” freegje ik. “Ik soe it net witte.” seit er; “De skuonmakker wol it ek net dwaan.”

“Jou mar op, sis ik; “as it misgiet wol ik net de skuld ha.

En sa sit ik efkes letter achter de naaimesjine. Yn gedachten komt my de skroar yn `t sin dy ùs mem yn de oarloch hie. Lineke kaam sa no en dan in hele dei by ùs te naaien. Nò ja, gjin heech stândsjes mar oplaapje. It iene gat mei it oare waard ticht makke mei in noch âldere lape. It wie oarloch en dan moast men wat ùtfine.

As bern fûn ik it in feest as Lineke de skroar kaam. Har oansteande man wie dirigent fan in fanfarekorps. En as er dan in ùtfiering wie as west hie dan rekke se der net oer ùtpraat .

Nei in protte gewrot en gewraam  krige ik de jas klear. “As it nò mar nei `t sin is,” sis ik; “ik doch it nèt wer oer as hy dat mar wit!

“Kin ik wat foar mem dwaan?” merkt hy tankber op. Ik begjin op te neamen . “Hâld mar op, seit er; “ik sykje wol in oannimmer.”

Previntyf

troch Posted on 1 Comment 2 min read 223 views

angieIk lit my operearje.” seit se. “Wêrom dat?” freegje ik. Hja sjocht er sûn ùt.

We sitte ûnder ‘t genot fan in bakje kofje by te praten. Ik kin Jetske al myn libben lang. Earst fan de legere skoalle en doe kamen wy letter yn it selde doarp te wenjen. Har man siet yn saken en dy fan my ek. Sy krigen trije bern, wy ek.

It akkodeare tusken ùs wonderlik goed. Sy koe myn achtergrûn en ik har es. As ik wat ferhelje oer ùs thus dan fult sy dat oan. En as sy op har beurt oer har âldelju ferhellet, dan kin  ik dy klear foar de geast krije.  

Fertel,” sis ik; “wat skeelt der oan?” 

“Ik bin bang dat ik op in djûr kanker krij.” seit se. “Hoe komst der by?” freegje ik ferheard.

Nò, us mem hie boarstkanker en myn suster is er ek benaud foar. En no litte wy ùt foarsoarch ùs operearje.”

Mar jimme hoeche it dochs nèt te krijen?” merk ik op. “,” seit se; “it is preventyf. Wy wolle de siikte in slach foar wêze.”

In setsje letter kom ik ha wer tsjin. “Hoe is mei dy?” freegje ik. “De dokter woe it noch efkes oansjen en miskyn lit ik it èk wol oergean.” seit se.

Wy libje yn in tiid fan previnsje. We kinne as wy er optiid  by binne de kwaal in slach foar wêze. In grypspuit helje en in tsjeckup krije. Wy libje yn in befoarrjochte tiid. Lokkich mar.

Mar somstiden tink ik wol es; wurde wy nèt tefolle eangstich makke troch media en de knappe koppen? En soene wy net wat mear betrouwen hawwe moatte yn it libben sels?

Alle dingen hawwe twa kanten.” sei ùs heit altiid. Jetske, hâld my op ‘e hichte. Dò bist altyd wolkom, dat wist wol …

It roer om

troch Posted on 13 Comments 1 min read 760 views

crossroadsIk smyt it roer om. seit er troch de telefoan.

Wat bedoelst der mei?” sis ik ûngerêst. Want altyd as ik sokke berjochten  krij tink ik; wat nò wer? Want wat is er moaier as alles bliuwd sa it is! Wylts ik sels ûnrêstich bin en reuring wol. Mar as it de bern oanbelanget, dat is hiel wat oars.

Syn relaasje is ùt en syn wurk is ûnwis wurden. “Ik sit yn in romte dy`t in draaidoar hat en ik sit er tusken yn klemme. seit er.

“En no begjin ik hielendal op ‘e nij. Fan nò ôf oan sil it oars.” seit er opstânnich. “Ik begjin mei myn hûs en alles wat oerstallich is en gjin nut mear hat giet er ùt. Ik sil sawol myn hûs as myn libben op de helling sette moatte. seit er.

“Goai nèt dingen foart der sto letter mooglik spyt fan krije silst. Sawol mei dyn husrie as mei dyn besteanswearden.” anderje ik  hoeden.

Smyt it roer om mar hâld it stevich yn hânnen, en ferlies de hoarizon nèt ùt it each.

Dyn memmeminske.

Misse

troch Posted on 0 Comments 1 min read 133 views

houwelikIk sil him nèt misse.” seit se opstannich.

In goekunde fan my hat koartlyn har man ferlen. Ùt fatsoen kondolearje ik har en sis ûnnoazele wurden sa as ‘sterkte‘.

Ik sil him nèt misse.” seit se noch es. It trouwen mei dizze man wie in fersin. Mar ja, hy hie in goeie baan en in goed ynkommen. Mar sil ik ùt it libben helje wat er noch ùt te heljen is. Ik moat nò de skea fan al dy jierren ynhelje.

En wat wolst dan dwaan?” freegje ik nijsgjirrich.

“Ik sil mei freonen in cruise meitsje nei de Skandinavyske lannen. Nò, ik moat fierder, hear.” seit se; “Ik moat noch safolle bepakke.

Hoe soe har man him al dy jierren field ha?” freegje ik my ôf. Hat hy ek wat mist yn syn libben?

Wat is misse? 

Misse.
Dat kin ik misse as luzen; 
– As pine yn ‘e mûle;
– As in libbende mûs yn de ûnderbroek.

Seit it Frysk Wurdboek. As mis ik wat en hat it mei hiel wat oars te krijen? 

“Wêr wie sto?” ropt er; “Ik miste dij …

Pessimist

troch Posted on 0 Comments 1 min read 177 views

kopzand“Do stekst de kop yn`t sân.” seit hy. Hy sit nei Hjoed te sjen.

It iene rampberjocht nei de oare wurd de keamer ynslingere. Femylje bedriuwen fan in pear hûnderd jier âld geane op ‘e flesse. Ùs gemeente komt ûnder kuratele fan de provinsje. De gemeentelike lêsten sille heger wurde. En ùs taksje sil net mear ride.

En sa komt alle ellende op è tafel.

“Moast es hearre.” sis ik; “Myn orchideen krije wol trije nije loten.” Fan alles helje ik by de kop om him mar ùt dy delgeande spiraal wei te heljen.

“Do stekst de kop yn `t sân!” ropt er nog es; “Do wost de realiteit net ûnder eagen sjen.

Ik nim my foar om fan nò ôf oan dôf te wurden en posityf te tinken. It gefjocht tsjin negativisme giet oan. Der sil noch hiel wat wetter troch de rivierbeddings fan Fryslân streame moatte om dit fol te hâlden. Ik nim my foar om stappen te ûndernimmen. It tillevyzje-apparaat op steuring te setten as de stekkers ûnklear te meitsjen.

Mar de man achter dit alles, der sil ik oan wurkje moatte.

Mar diskutabel sil it bliuwe…

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien