Farre

Farre jo ek? " freget se oan myn soan. We sitte oan de kofje yn it Fermidden, de grutte seal fan it fersoargingshûs. Se freget noch in kear: "Farre jo ek?" Ferwachtingsfol sjocht se him oan. "Ja," seit er; "ik faar op Dùtslân." "Ek op in skûtsje?" Mei grutte…

Ferneamd

Sa as in hiel soarte minsken ha ik twa beppen hân. Faaks moat ik der noch oan werom tinke. De iene beppe, oan mem har kant, wie in skatsje... alles mocht en alles koe.  De oare beppe mocht my net lije, we leinen mekoar net. Yn har eagen…

Misse

Moarn." sis ik; "Hast in goeie nacht hân?" "It wie benauwd fannacht, hè!" "Hast ek lêst fan miggen hân?" "Hoedest de dûnstekken net oer. Dat skeelde wer!" "Wat silst hjoed dwaan? Hast ek plannen?" "Wolst sto dy earst waskje as sil ik earst?" It is it alledeiske gewoane…

Diagnoaze (1)

Do moast nei dokter ta," sis ik tsjin myn man; "do hoastet my tefolle." "It giet fansels wol wer oer." seit er. Hy moat neat fan dokters ha. Mar it wurdt alle dagen slimmer en hâldt ùs beide 's nachts klear wekker. De paracetamol en de bûsdoeken binne net oan…

De mem de frou

De boekenwike 2019  stie yn it teken fan 'De moeder de vrouw'. Hiel yntresant en dat brocht my op it idee om es oer ùs mem te skriuwen want dat ha ik yn al myn skriuwsels nea dien. Mar dat falt net mei want ùs mem hie folle…
1 2 3 4 5 58