Optimistysk bliuwe...

Hy soe er rûn kofjetiid wêze. Ier en betiid fan bêd ôf, fansels. Einliks al yn de nacht oan it skarreljen. Want sa bin jo as mem. Hâldt hy no fan reade wyn as rosé? Bier net, dat wit ik noch wol. In pear gebakjes kocht en ik…

Mei de tiid mei gean

San dikke tsjien jier ferlyn kaam de soan thùs mei in kado. 'Foar mem,' sei er en sette in grutte doaze midden op tafel. 'Wer is dat foar?' sei ik, 'ik bin net iens jierdei.' 'Pak mar ùt.'  sei er. Nei dat de tafel beseit wie mei wiete…

Steryl

De safolste brief falt yn de brievebus.  De direksje libbet tige mei. Soene se ek in mem as in heit, pake as beppe, yn in âlderein hawwe? It klinkt hiel meilibjend mar ha se wol underfining? De rigels sille wol folgens it RIVM strikt opfolge wurde. Mar soene dy lju…

Tweintich minuten

Sille wy moarnier efkes ofprate? Ik ha in keamerke besteld.'  seit er.  Sunt in pear wike hat it âldereinhûs keamerkes makke, ôfskieden fan nijsgjirrigge lju. Ik moat sizze, yn de earste ynstânsje like it my op fleanen. Pleksyglês mankeare de wanden. In telefoan stiet rè sadat min mei de…

Emosjoneel

Hat mem ek boadskippen nedich?,'  freget soan T. 'Ja,' sis ik, 'mar do meist er net yn. It gebou is sletten.' 'Wat hat mem nedich?,'  freget er en ik neam de meast unnutte saken op. Efkes letter krij ik it berjocht; 'Ik kom er oan, hear !' Ik…