Om it hus

Hiel Fryslân Bakt

troch Posted on 0 Comments 0 min read 231 views

rudolph-kookt-1-rudolph-van-veen-02

“Heel Holland bakt.”

It is in hype wurden. Jo kinne de telefyzje net oan sette as se binne oan it iten siden. En net te ferjitten de baksels en brousels fan prachtige taarten en sa fierder.

Sa fergapje ik my oan it moaie ark dat hja ta har beskikking hawwe. Moaie potten en pannen om fan de kokenrêding mar te swijen.

Eltsenien kin itensiede seit min, it hoecht net dreech te wêzen. “Goede en duidelijke basisrecepten.” Der giet it om seit Rudolph van Veen.

It resept moat ienfâldich wêze. Jo moatte net fuort begjinne mei in preitaart mei Roquefort.

En dan is it him just; ik wol yngewikkelde dingen meitsje. Net altyd in gehakbal as utbakke spek.

Mar foar dat ik oan `e slach gean wol ik earst in nije koken hawwe.” sis ik tsjin myn man.

Oprèdde sil ik; alle âlde potten en pannen nei de Omrin. De fleispanne fan ùs mem giet earst de doar ùt en de pankoekspanne fan skoanmem er efteroan.

Ik sil skjin skip meitsje en dan sil elts fersteld stean fan myn itensiederskeunst.

Jimme sille noch in soart fan my hearre. Miskyn wol op Omrop Fryslân ….

Hiel Fryslân Bakt.

Glêdens

troch Posted on 0 Comments 0 min read 710 views

Naamloos-1

Glêdens wat kin dat alles untregelje. Sikenhûzen dy net operearje koene, ek sa mei brânwacht dy net utrukke koe. En dan de minsken dy net nei hun deistich wurk koene.

En dochs hat it ek syn goeie kanten. Sa as yn ùs  strjitte; gewoanwei swaaie wy nei mekoar mar dermei hâld it op. Mar no wie it oars elkenien stie klear om te helpen.

Twa famkes leine mei harren fyts yn unmacht op `e dyk.  Algauw wienen er lju dy har oerein holpen. De iene auto nei de oare strâne tsjin ùs tùnhek.

Wy eamelden net mar hiene begryp foar de sjauffeurs.

Skoallen dy ticht bleunen ta grutte ferdividaasje fan de bern. We hawwe dat allegearre meinimme kinnen fia de media.

De wrâld sjocht er hjoed-de-dei somstiden hiel beroerd ùt. Mar dochs as it er op oan komt steane wy skouder oan skouder.

Dan kom de ienigens wer boppe wer`t wy altyd as folk bekend om stiene.

Mooglik moat er earst wat barre om dat mienskipsgefoel werom te krijen sa as glêdens

Buorlju

troch Posted on 0 Comments 0 min read 257 views

pancake-flip-oIk bin oan it pankoekbakken. Net allinne foar ùs sels mar ek foar de buorren.

Myn buorman sil mei syn freondinne nei Amerika. Sy hat yn Ohio twa soanen wenjen. De iene sil trouwe en der wolle se by wèze.

Hy hat noch noait yn in fleantùch sitten en de taal sprekt hy ek net. Mar hy hat Beitske by him en dy sil de kommende wiken tolk foar him  wêze.

Ik bin de lêste pankoeken oan bakken, dan ha se de lêste dei der gjin drokte mear mei.

It sil my benije hoe as dit giet. Ik tink dat hy it leafst thus bliuwe soe mar dat sil hy nea merkbite litte. “As ik unwennich wurd kin ik net earder thùs komme.” seit er tsjin my mei in gesicht dat boekdielen sprekt.

We nimme ôfskie fan elkoar, ik krij in tùt en in earm om my hinne wat ik fan him net went bin.  Wylts betink ik my dat ik him misse sil.

We swaaie oant se de  bocht om binne.

Buorlju.

Ûnrêst

troch Posted on 2 Comments 1 min read 248 views

giphy“Hast it hjir alwer feroare?” seit in goed kunde en sjocht meunsterjend om har hinne.

Guon freonen sizze al neat mear. Dy witte fan myn ûnrêst. Ik ha in kwaal; as it meubilêr langer as in moanne op it selde plak stiet moat it oars.

As bern hie ik it al. As de famylje him klear makke om nei `t tsjerke te gean dan hie ik pineholle. Se wiene de doar noch net ùt as de stuollen en tafels stienen bûtendoar yn de tùn. As in gek wie ik dan dwaande want in ûre wie sa foarby. Lokkich wiene er faaks duminys dy lang fan stof wiene dan hie ik gelok.

Faak hie ik sneintemoarns pineholle. Ûs heit begreep dat wol, dat hie hy ek mar nèt om dy reden.

Ik moat sizze; dy kwaal is noait oergong. Mar dat lju der wrantelich fan wurde dat ha ik noait begrepen. San skoanmem hie ik ek, dy koe der net oer en liet dat ek goed merkbite.

En nò ha ik “Wonen & Co” fan de Ljouwerter Krante foar my lizzen en sjoch om my hinne.

De ûnrêst slacht wer ta …

Swier waar

troch Posted on 2 Comments 1 min read 277 views

testMyn buorman en ik sitte ûnder in golfplaten ôfdak. Myn man is yn `e hûs gien; it gong him te rûch. De hûn is nei boppen flein en hat in plakje ûnder in dûnstekken socht.

Wy sitte bûten en binne oan it filosefierjen. De tonger boldert om ùs hinne en it rioel kin it net oan. It wetter kin gjin kant ùt.

Al gau moatte wy de fuotten omheech hawwe om droech te bliuwen.

Wolst ek yn `e hûs?” freegje ik him. “Nè hear.” seit er; “Ik hâld fan natûrgeweld.

En dan begjint hy te fertellen oer eartiids. Under het bolderjen fan de tonger ferteld hy oer syn jeugd. Sa no en dan knik ik efkes mar hear neat fan wat hy seit.

Stadich oan komt it wetter heger en heger, de wyn lûkt oan. Ik doar er net tusken te kommen. Hy ferhellet hoe syn heit en mem dy hurde wurkers wiene mar gjin tiid foar him hiene.

Hoe hy as it middelste fan fjouwer bern der ùt pike en noait nei skoalle gien is. En sa hat hy nea lêzen en skriuwen leard. “In analfabeet bin ik.” seit er.

De wyn hat him deljûn. It is stil om ùs hinne wurden. Wat falt er noch te sizzen?

Swier waar. It hat earne goed foarwest.rain

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien