Ferfarre

Wy sille ferfarre." sei myn pake dan. Hja wennen oan in opfeart, sy neamden dy 'de Wyk'. Pake wie turfmakker en beppe sutele mei de koer. Se hiene it net sa rom mar dat wie wenstich yn de tritiger jierren. Ferfarre, dat wie do destiids mei de pream.…

Faklju

Skiftsje

Yn welke bak moat dit no wer?" freget myn man. Wifeljend stiet er boppe in rigele ôffalbakken. Se steane sa opsteld dat it foar elts dudlik is hokfoar ôffal der yn moat. Wy binne allegearre der fan oertsjûge dat er wat dien wurde moat oan dy grutte bulten…

Wat stjonkt it hjirre

"Mem, it stjonkt hjir." seit er en smyt syn jas op `e  kapstok. "Wer stjonkt it dan nei?" freegje ik op misledigjende toan. "Nei âlde minsken." seit er. "En wat foar rook is dat dan?" freegje ik. "Muf. As wie der yn dagen gjin mins west." En sa sit ik…

Ajax-matte

Kin ik jo helpe?" freget in stimme achter my. Ik draai my kerbintich om. Der is Jan mei syn hûntsje. Se komme krekt werom fan hun fêste rûntsje. "Kin ik jo helpe?" seit hy noch es. "Dit is net goed foar jo rech, sa te sjen. Sil ik…
1 4 5 6 7 8 40