D’r is meer…

Soene wy immen yn `e hûs nimme wolle?

troch Posted on 1 Comment 1 min read 275 views

Untitled-2

Dizze fraach waard yn de media stelt.

We hawwe it oer de hûnderden flechtelingen dy `t  ùs lân oerstreame. We kinne de ferskriklike bylden en sjogge der dei yn dei ùt nei. It wurd al gewoante, it heard by it deistige nijs sa as by it waar en wat docht de rinte.

We binne der allegearre mei oan, selfs de polityk. It giet sels safier dat it regear hjir mooglik om fâlle kin.

Myn pake en beppe hiene in grutte hushâlding mar namen er twa pleechbern by. Wêrom koe it doe wol en no nèt, freegje ik my ôf. Immen sei: “As eltse Nederlânner no es ien yn `e hûs naam dan wie it probleem oplost.”

“Soe sto wol op `e bank sliepe wolle en ik op in stretcher ?” freegje ik myn man; “dan kin er in flechteling op ùs bedDat moat dochs mooglik wêze.” Hy sjocht my oan as doogde ik net.

 Myn ferstân en myn gewisse hawwe it dreech …

Soene wy immen yn `e hûs nimme wolle?

Peaske komt er oan

troch Posted on 2 Comments 1 min read 315 views

Untitled-1Peaske is foar my altiid wer it feest fan hoop en nij libben.

De natûr ûntwrakselt him ùt de winterse klaaiing en docht de simmer pronk oan.

De fûgels wrotte hun ùt de naden fan moarnsier oant jûns let om alles op ‘e tiid klear te krijen.

It ljocht en it tsjuster hawwe rûzje oer waart de measte ûren kriget.

En ik sjoch tankber om my hinne it is en bliuwd altiid wer in wûnder.

It kin er yn `e wrâld noch sa mâl om ta gean dat de moed jo somstiden yn de skuon sakket.

Dochs wurd it wer maityd, sjoch mar om dy hinne… it is tiid foar in nij begjin.

Peaske komt er oan.

Meditaasje en stilte

troch Posted on 2 Comments 1 min read 270 views

Naamloos-1Hawwe  jimme in bychthokje krigen?” freget se my.

Ne,” sis ik; “it is in stilte plak. Dan kin jo je efkes werom lûke as jo dat nedich hawwe.

O,” seit se en tinkt er it harres fan. We rinne tegearre troch de tsjerke dy ferbouwd wurd.

Omrop Fryslân stelde op syn webside de fraach: ‘Meditearje jo wol es en wer dogge jo dat dan?

Der kamen ferskate reaksjes op. De iene gong te hynsteriden en de oare hie in protte baat by yoga. Wer in oarenien sei; “Jo kinne meditearje op de fyts as by de kassa as jo dochs wachtsje moatte.

Yn dizze jachtige tiid krije minsken ferlet fan rêst en stilte. Er komt hjoeddedei safolle op ùs ôf dat de hurde skiif fan ùs hiele wêzen wol es oerrint. It is net mear fansels sneintemoarns nei `t tsjerke te gean om efkes ta ùs sels te kommen.

Sport, yoga, ‘Mindfulness‘ en mear meditaasje-mooglikheden binne derfoar yn it plak kaam.

Sille wy ek in romte meitsje foar meditaasje?” freegje ik him.

Hy sjocht my fremd oan. Somstiden kin hy my net mear folgje…

Begripe jimme dat no?

Wat seist, leave?

troch Posted on 0 Comments 1 min read 265 views

blahDe Provinsjale Ferkiezingen komme der oan.

Noch efkes dan kinne wy gjin radio as televysje oansette as der is wer in minister as steatssekretaris oan it wurd. Hja belove ùs fan alles: it sil allegearre better wurde foar elkenien.

De sûnenssoarch, de wurkleazens en de kriminaliteit, ensafuorthinne: it sil allegearre better wurde.

De earste oftraap is al west troch Diederik Samson. Syn ferkiezingsslogan sil wêze; dat de bern fan trije jier nei skoalle moatte. Diederik is 80 jier te let berne. Jo kinne merkbite; hy komt net ùt myn doarp.

Doe ik trije jier waard koe ik nei de bewaarskoalle en sa trochstreame nei de basisskoalle. Neat wachtlisten: ik koe sa komme. Ien ding wie wichtich: it bern moast skjin en himmel weaze. Hja hiene in glandige hekel oan ruften en pispotten.

Mei trije jier nei skoalle en dan leafst direkt Ingelsk leare. Dat is wat min wol!

Noch  eefkes, dan kinne wy ùs eigen bern net mear ferstean.

“Wat seist, leave?

Taalargewaasje

troch Posted on 4 Comments 1 min read 367 views

Naamloos-1Wolsto efkes lêze?” seit myn broer en rikt ien de Bibel oan. We fiere ùs jierdeis meielkoar, dat is troch de jierren hinne wisânsje wurden.

Ùnder de oanwêzigen sit in grut ferskaat yn de wize fan leauwen. En ik moat sizze, dat giet altyd wûnderbaarlik goed. Wy hawwe respekt foar elkoars oertsjûging. Der is in Menist by, in Baptist en twa PKN-ers.

We binne de lêste jierren went om meielkoar te iten. Nei de kofje de burrel dan de iterij. Oan`t ein wurd er in passend stikje ùt de Bibel lêzen mar altyd ùt de Nederlânske fertaling.

“Hast net in Fryske Bibel? freegje ik him. 

Jawol, seit er; “mar dy is my te dreech om te lêzen.

“Jonge,” sis ik mei argewaasje; “do wist net wasto mist. Fan al dy oersettings hat bliken dien dat de Fryske oerset it tichste by komt.

Jou mar op.” sis ik en lês steande yn myn Memmetaal ùt it Heiteboek.

Sa gean wy letter op wei nei hûs: de Menist, de Baptist en de twa PKN-ers.

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien