Lokwinsken

"Lokkich nijjier en folle seine!", "Noflike krystdagen!", "Prettige kerstdagen en een heel gelukkig nieuwjaar!" ropt myn buorfrou oer de hage. De winsken binne dizze dagen nèt fan è loft. Ik wit wol; it wurd mei goeie bedoelings dien. 'Mar is it wol miend?' tink ik faaks. By guon…

Woldiedichheid

It is wer safier; alle ynstânsjes dogge in berop op ùs. Op ùs beurs mar foaral op ùs ynmoed. Altyd as novimber, decimber der oan komt is it raak. Ik ha der wol ris nei frege wat dat no is. It andert wie: it rint tsjin krystiid en…

De beam

"Wolst dit beamke ek ha?" freget myn suster; "Hy is te grut wurden foar ùs balkon." Sa dwaande kaam de beam by ùs yn de tùn te stean. Ik wit net wat it wie mar it klikke daalks tusken ùs. Fan doe ôf oan pasten wy in bytsje op elkoar. As yn de…

500-ste!

I love you

Is it jimme wol es opfallen hoe faak de Amerikanen stjin elkoar roppe: "I love you."?  Te pas en te ûnpas wurd it sein. It heard by hun kultuur. Wy sizze dat nèt sa faak tsjin elkoar; "Ik hâld fan dy." Wy binne as Friezen der te nuchter foar mar it…
1 3 4 5 6 7 24