It nut

"Do moast mar op naailes." sei ùs mem do ik in jier as tsjien wie.  De earste wie by Gerritsje, in âlde frijster en hiel strang. By Siementsje dy de grapmakkerij fan my wol weardearje koe. By juffer Mensonides, in âldfaam. Hja wie wat wrâldfrjemd; dy gearwurking wie net…

Ja, ik ûnthyt

"Diederik Samson sil skiede." sis ik tsjin myn man. "Ach, ja." seit hy; "Hy is ek in gewoan minske." "Ja, mar dat wie san aerdich  gesin, wist noch wol?" "Nè, der wit ik neat mear fan." seit er. Nò, ik noch wol. It filmke wie in soart ferkiezingsstunt tink ik. It wie in toanbyld…

Pessimist

"Do stekst de kop yn`t sân." seit hy. Hy sit nei Hjoed te sjen. It iene rampberjocht nei de oare wurd de keamer ynslingere. Femylje bedriuwen fan in pear hûnderd jier âld geane op 'e flesse. Ùs gemeente komt ûnder kuratele fan de provinsje. De gemeentelike lêsten sille…

Deadebetinkings

Ik bin allinnich en rin lâns de grêven fan minsken dy ik op in inkele nei kint ha. Hjoed is it 4 meie. Deadebetinking. By ùtstek geskikt om op in tsjerhôf de deaden te betinken, fyn ik. Hja hawwe ommers allegearre hun libben achter de rech, sommige in…

Dat ûnthjit ik

"Dat ferklearje en ûnthjit ik." klonk it lûd troch de Nieuwe Kerk ûnder de abdicatie fan de nije kening. Ûnder al dy Earste en Twadde Keamerleden dy de eed as de belofte ôfleinen hearde ik ynienen lûd en kreftich: "Dat ferklearje en ûnthjit ik."  En dàt wie Lutz Jacobi. Us Fryske…
1 4 5 6 7 8 24