Goarre

It is prachtich waar en ik meitsje plannen. It is ommers al gau Keninginnedei! Earst mar meane en dan ... Mar it wurd neat, it ark bliuwd stean. Al gau kin ik in retoer nimme op it huske. En sa belânje ik yn de lapekoer. "Wat ite wy hjoed?'…

Ûnwennigens (2)

Der oerfalt my somstiden in gefoel fan ûnwennigens. Hawwe jimme dat ek wolris? It is in gefoel dat jo net omskriuwe kinne. It is in oare ûnwennigens die ik as bern hie. Ùs mem woe de hannen wol es frij hawwe  en sa moast ik yn de fekânsjes…

Hûnefleis

"Wat ite wy hjoed?" freget er. "Wit ik noch nèt." sis ik. 'Dy man hat it altyd oer iten' tink ik by mysels. Ik moat net oan iten tinke op it stuit. Ik hearde op it nijs dat yn ùs gehaktbaltsjes en hamburgers hûnefleis ferwurke wurd. De kadavers wurde yn…

De bedoarne

Ik stean by de kassa fan in gruthannel. De rinnende bân stiet grot fol en kin hast net foar ùt komme. "Der koe wol ien jierdei wêze." seit de kassiere. "Ja," sis ik; "flak foar de peaske. Tref ik dat eefkes." "Hoe âld wurde jo?" seit se frijmoedich;…

Loslitte

Chavez, de ferstoane president fan Venezuela, sil balseme wurde. Sa kin hy foar ivich by syn folk bliuwe. "Ga je even mee?" seit myn buorfrou. Troch dat wy beide de hûnen ùtlitte fertelt se my dat se einlik in bestemming hat foar de jiske fan har ferstoane soan. Se hat op…
1 5 6 7 8 9 24