Meditaasje en stilte

"Hawwe  jimme in bychthokje krigen?" freget se my. "Ne," sis ik; "it is in stilte plak. Dan kin jo je efkes werom lûke as jo dat nedich hawwe." "O," seit se en tinkt er it harres fan. We rinne tegearre troch de tsjerke dy ferbouwd wurd. Omrop Fryslân…

Wat seist, leave?

De Provinsjale Ferkiezingen komme der oan. Noch efkes dan kinne wy gjin radio as televysje oansette as der is wer in minister as steatssekretaris oan it wurd. Hja belove ùs fan alles: it sil allegearre better wurde foar elkenien. De sûnenssoarch, de wurkleazens en de kriminaliteit, ensafuorthinne: it…

Taalargewaasje

"Wolsto efkes lêze?" seit myn broer en rikt ien de Bibel oan. We fiere ùs jierdeis meielkoar, dat is troch de jierren hinne wisânsje wurden. Ùnder de oanwêzigen sit in grut ferskaat yn de wize fan leauwen. En ik moat sizze, dat giet altyd wûnderbaarlik goed. Wy hawwe respekt…

Oardielje net

Ik seach op it nijs in man gûlen: syn winkelpand en hûs stie yn ljochte lôge. Hy sei skriemend: "Fjouwer generaasjes ha der yn wenne en wurke." Der stie hy yn in sportbroek en T-shirt. Oars hie hy neat mear, allinnich wat hy oan hie. De kritiken wiene…

'Tiden hawwe tiden'

Oant ein fan dit jier oersjoch ik myn 'tidenhawwetiden' noch es. Dit jier hat my fan alles brocht, sa wol wille as fertriet. Mar hjir koe ik myn aai kwyt. Tûzend kear ha ik my foarnaam; ik hâld er mei op. Ik krige minder lêzers en foarby gongers.…
1 3 4 5 6 7 17