Bubbels

Krigest ek besite mei de krystdagen?" freegje ik  myn freondinne. "Ja," seit se, "we meie no wer fjouwer minsken op besite hawwe. Mar it wie in hiel gedoch; wa sil ik freegje? Hja binne my allegearre even dierber. En dan noch binne er by myn soan twa bern…

Oprjochte skamte

Puzelje

Jierdei yn beheindens

Besite

1 2 3 4