Taxi

De telefoan giet en in stim ropt lûd: 'Trekt u vast de jas aan, de taxi komt eraan. Maakt u zich gereed.' 'No, ik stean al in hiel skoft gereed.' mompelje ik. De man bringt my swijend nei Aldeboarn. Hy is wurch tink ik want de hiele rit…

Bubbels

Krigest ek besite mei de krystdagen?" freegje ik  myn freondinne. "Ja," seit se, "we meie no wer fjouwer minsken op besite hawwe. Mar it wie in hiel gedoch; wa sil ik freegje? Hja binne my allegearre even dierber. En dan noch binne er by myn soan twa bern…

Oprjochte skamte

'Verstaat u mij?'

Verstaat u mij?" freget de grutte, rizige man neist my. Yn it âlderein hûs weard ik wenje hawwe wy sa no en dan in foarlês middei. Dy wurdt dan fersoarge troch de ynwenners sels, de gearkomsten wurde goed besocht. Al hoe wol de gelûdsapparatuer wol es wat te…

By de tiid bliuwe