Myn winkel | twa

Ik ha jimme tasein dat ik noch wat fertelle soe oer de hjirren fan 'myn winkel'  As min yn in winkel stiet, mar foarâl as it in ienmansbedriuw is, dan binne klanten gau thùs mei je. En as it dan "klikt" dan wurre minsken iepen en betrouwe jin…

Min waar

Beste minsken, It is freedtemoarn , ik sit konfertabel achter myn burotsje foar de P.C. Radio Fryslân seit op de eftergrûn dat it striemin  waar wurd. De ferwaarming stiet heech, ik besef my dat dit in lokkich momint is, sa kry je nò ynspiraasje om stikjes te skriuwen…

In wonder

Takomst. Hoe sil it wèze op ùs planeet mei sis mar fyftich jier? Hoe stiet it dan mei `t libben Fan in mins, in plant, in dier? Hoe komt it mei de klimaatferoaring en driigjend kriichsgeweld En bin`wy feilich as de iiskap Oan de Noard en Sûdpoal smelt?…

Buorren

Hawwe jimme ek buorren? Wy ha se wol, der wol ik jimme graach  wat fan fertelle. Achtjen jier wenje wy nò yn dizze strjitte, se neame  it,"it Haskeplan". De earste tsien jier wennen we yn in oar hûs, mar wol yn de selde strjitte.  Mar it hûs stie…

Oliver en Max

Witte jimme wol waard Ollie en Max binne? Dat sil ik jimme fertelle. Dat binne twa Jack Russells. De iene is in echte en de oare is in ûndùdlik soart. De lèste,  syn mem is in jûn nei de hûnendisco west en der is Max ùt foart kaam.…