Sinteklaasjûn

Jûn is it wer Sinteklaasfeest. Yn myn tinzen gean ik werom nei de sinteklaasjûnen fan myn jeugd. Dan praat ik oer de jierren fan de foarige ieuw dû ik noch in bern wie. In pear wike foar dy tiid wiene wy as bern al tige nyskjirrich wat wy…

Flaamske Gaai

It is noch betiid op 'e moarn. Mei slûge eagen sjoch ik nei bûten. De snie en froast komme my temjitte. Nei dat ik de nediche kofje hân ha en noch ris nei bûten sjoch, bin ik ferwûndere oer it moaie winterbyld. Ik ha noch nea san fûgels…

Gehoarapparaat

Gehoarapparaten: nèt best as je der mei te kryen ha. Myn man hat ek san ding. It lytste apparaatsje waar oanskaft, want min mocht fansels  net sjen dat hy staf wie. Op syn âlde dei is hy ek noch idel, dat mei fansels oant op sekere hichte dan.…

Gehoarapparaat

Gehoarapparaten: nèt best as je der mei te kryen ha. Myn man hat ek san ding. It lytste apparaatsje waar oanskaft, want min mocht fansels  net sjen dat hy staf wie. Op syn âlde dei is hy ek noch idel, dat mei fansels oant op sekere hichte dan.…

Waarme dûs

Sjogge jimme wol ris nei it programma "Radar"? Nò,  ik ha  in waarme dûs oanfrege foar de "Gamma". It sit sa;  ik hie koart allyn in maleurdei. San dei wer`t alles bryk giet, jimme kinne dat ek wol, tink! Myn waskmasine, tsien jier âld, joech de geast en…