Poèzije

Der stean ik dan op it poadium yn café De Twa Gemeenten yn Jirnsum. Ik praat dan oer in foardrachtskriich sa as dat eartiids dien waard. Mei in kabaretselskip ùt Âldeboarn ûnder lieding  fan Jappie de Vos. Ien fan ùs song, in oare fertelde grappen en ik droech foar.

Ik wie noch hiel jong, spoekbenaud en hielendal gjin underfining. De seal rûn fol ik winske dat ik thus siet. Nei dat de foarsitter fan it pleatselikbelang de jûn iepene hie moasten wy ùs kunsten fertoane. As de dei fan juster wit ik noch wat foar gedicht ik foardroeg.

De titel wie Najaarslaan, fan Jacqeline van der Waals. Hja wie yn dy tiid in ferneamd dichteres, skriuwster en fertaalster. Yn de sjuery siet ûnder oaren Roel Bergsma ùt Terherne. Mei in earste priis yn de bûse soarge hy  ek dat ik troch de N.C.R.V. yn Hilversum ùtnoege waard. Wat ha wy in moaie dei hân. Ik hie in hiel soart supporters meinaam.

Ik keek in de gouden heerlijkheid
Van een najaarslaan,
Het was of ik de goudene deuren wijd
Zag openstaan,
Het werd mij, toen ik binnen ging,
Of ik door gouden gewelven liep:
Ik aarzelde even, ik ademde diep,
Diep van verwondering.
Ik voelde mij eerst als een kindje, dat stout
Doet wat verboden is;
Ik sprak: “Zijn voor mij die gewelven gebouwd?
Ben ik zoo rijk, dat van louter goud
De gang mijner woning is?”
Toen sprak ik: “Deze gouden grot
Is immers geen menschenpaleis.”
Ik sprak: “Het is een betooverd slot,
Dat lang op sprookjeswijs
Geslapen heeft en stil gewacht,
Op één, die de poorten ontdekken zou,
De doode gewelven wekken zou
Van ‘t huis, dat ieder menschenhuis
Te boven gaat in pracht.”
Ik sprak: “Hoe ben ik zoo rijk, zoo rijk!
Hoe ben ik zoo rijk, mijn God!
Welke aardsche woning is gelijk
Aan dit, mijn sprookjesslot?”
Trotsche, of ik een prinsesje waar,
Ging ik door ‘t goud;
Aan beiden zijden stond daar,
Schragend de gangen, hoog en zwaar,
De zuilen opgebouwd.
Waar gouden de portalen zijn,
Hoe zullen daar de zalen zijn!
Ik zag aan ‘t einde van mijn pad
Een kleine ronde poort,
Als blauw saffier in goud gevat,
En haastig, vol verlangen trad
Ik door de gangen voort.
Ik sprak: “Als bij mijn aankomst wijd
Die poorten openstaan,
In welk een groote heerlijkheid
Zal ik dàn binnengaan,
Indien van goud de gangen zijn,
Hoe groot moet mijn verlangen zijn,
De zalen in te gaan!”

Spitich genoch hat it fèst net goed genoch west want sy hawwe my noait wer frege. De Dei fan de Poèzije. Yn myn tinzen stean ik op it grutte podium yn De Twa Gemeenten

Print Friendly, PDF & Email
Abonnearje
Notify of
guest

4 Comments
Âldste
Nijste
Inline Feedbacks
View all comments
Grutte Pier

Bergsma is toch út Akkrum?! Ik kom út Boarn. De namme Japie de Vos seit mie wol wat. Ik wenje al lang ergens oars, en it skriuw-frysk is wat sleets… 😉

gelfke

Miskien it nochris besykje by omrop Max??? wa wit komt de roem noch;-))!! dus, better let as net!
Groetnis en in goed (wat wintersk)wykein