Myn winkel | ien

Ik ha in winkel  hân fan fakklean en frije tiids klean. It binne moaie mar heftiche jierren west. Nearne ferstân fan en dan sa mar ynienen in saak driuwe. Troch omstânnichheden kaam it op myn paed. En dat fereasket kwaliteiten dy je net fan je sels ea witten…

Weitôge

 …
1 45 46 47