Peaske

Earne op strjitte yn in grutte stèd waarden jonge minsken interviewt. Der waard frege wat Peaske  foar hja betsjutte. Fiifensantich prosint fan de jongerein tusken tolve en achtentweintich jier wist it net. In part sei;  “Peaske is foar de meubelboulevards en de tùnsintra.” In jong stel sei; “Wy komme ùt België en wy ha der noch nea fan heard.

Dochs hat Peaske in djippere betsjutting. As leauwich minske sjoch ik Peaske as in feest fan hoop. Wy fiere mei Peaske de ferrizenis  fan Kristus wat betsjut: in nij begjin. Ek al stiest der soms hardstikke beroerd foar en sjochst it net mear sitten, der is altiid in nij begjin. Sjoch mar om dy hinne, nei de fûgels en it grienguod. De natoer makket him klear foar it feest fan de maitiid.

Peaske, is de tiid fan hoop en ferwachting dat it mei ùs wrâld ea better wurre sil.

Ik winskje jimme moaie Peaskedagen ta.
Print Friendly, PDF & Email
Abonnearje
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments