20-10-1965

troch Posted on 0 Comments 1 min read 213 views

20-10-1965 is de datum dat ùs D., us soan,  berne is. Wat wie it dreech om him op ùs wrâld te krijgen. Dû gong hy al syn eigen wei en dat is sa bleaun . In direkte baas boppe him, hâld hy net fan, dat stiet syn kreativiteit yn de wei. Want kreatyf dat is hy, op it med fan ferskeidene dingen.  Wat dat  oanbelanget  hat hy de tiid mei , syn kreativiteityt kin hy no kwyt op it prachtige fenomeen de P.C. En der hat hy ek  syn baan fan makke.

Jonge it giet dy yn dyn fjirdere libben goed, en brûk dyn gaven foar sil dysels  mar ek foar oaren.

In mem dy hiel wiis mei dy is.

20-10-1965

troch Posted on 1 Comment 1 min read 342 views

20-10-1965 is de datum dat ùs D., us soan,  berne is. Wat wie it dreech om him op ùs wrâld te krijgen. Dû gong hy al syn eigen wei en dat is sa bleaun . In direkte baas boppe him, hâld hy net fan, dat stiet syn kreativiteit yn de wei. Want kreatyf dat is hy, op it med fan ferskeidene dingen.  Wat dat  oanbelanget  hat hy de tiid mei , syn kreativiteityt kin hy no kwyt op it prachtige fenomeen de P.C. En der hat hy ek  syn baan fan makke.

Jonge it giet dy yn dyn fjirdere libben goed, en brûk dyn gaven foar sil dysels  mar ek foar oaren.

In mem dy hiel wiis mei dy is.

Sùtrich waar

troch Posted on 0 Comments 1 min read 216 views

Minsken, minsken wat in triest waar. Je soene er depressief fan wurre.  Stoarmje en reine ,it is waar om de hiele dei ûnder de dûnstekken te krûpen. De tùn dy ik sa kreas er by lizzen hie, is yn in pear dagen feroare yn in woeste nye.  Mar kom op der binne noch genoch positieve dingen  te merkbiten, allinne je moatte it sjen wolle. It earste positieve is binnen, myn freondinne S.MS.te my dat se snein wer thùs komt. Se hat fjouwer wike by har dochter  Mirjam west yn Thailân. Mirjam is trouwd mei in Thai syn namme is Don. Mirjam jout les oan in internasjonale skoalle , se jout les yn  talen sa as  Ingelsk en Thais foar beukers. Mar apart genoch hoecht sy der net diploma’s foar te hebben, se hat derfoar yn`t plak kursesen dyn. sa hat  elts lân syn seden en gebrûken. Lokkich mar. Ik sil hjoed siikje nei mear positieve dingkjes en ljochtpuntsjes want dat makket it libben as in stikje oranjekoeke mei slachremme. Doche jimme ek mei?

Sùtrich waar

troch Posted on 1 Comment 1 min read 279 views

Minsken, minsken wat in triest waar. Je soene er depressief fan wurre.  Stoarmje en reine ,it is waar om de hiele dei ûnder de dûnstekken te krûpen. De tùn dy ik sa kreas er by lizzen hie, is yn in pear dagen feroare yn in woeste nye.  Mar kom op der binne noch genoch positieve dingen  te merkbiten, allinne je moatte it sjen wolle. It earste positieve is binnen, myn freondinne S.MS.te my dat se snein wer thùs komt. Se hat fjouwer wike by har dochter  Mirjam west yn Thailân. Mirjam is trouwd mei in Thai syn namme is Don. Mirjam jout les oan in internasjonale skoalle , se jout les yn  talen sa as  Ingelsk en Thais foar beukers. Mar apart genoch hoecht sy der net diploma’s foar te hebben, se hat derfoar yn`t plak kursesen dyn. sa hat  elts lân syn seden en gebrûken. Lokkich mar. Ik sil hjoed siikje nei mear positieve dingkjes en ljochtpuntsjes want dat makket it libben as in stikje oranjekoeke mei slachremme. Doche jimme ek mei?

Fredeshiem

troch Posted on 1 Comment 1 min read 275 views

Kinne jimme Fredeshiem wol, it meniste konferinsje hûs by Steenwijk ?  Nò der bin ik juster mei grûp ùt Fryslân hinne west.  It wie in tige slagge dei. Jimme sil wol freechje wat diene jimme dèr ?

Dat sil ik jimme fertelle, it tema wie : wèrom binne wy Menist as Doopsgezind. Dat wit ik trouwens al jierren mar it is goed om dèr meielkoar  oer te discussierjen. It  jier 2011 wurd in feestlik jier foar de menisten, dan ha wy ferskate jubileas te fieren.

  • Wy betinke dat Menno Simons 450 jier allyn stoarn is , hy wie in ontefreden priester ùt Wytmarsum  en sa ûntstiene  de Menisten.
  • Ek 275 jier allyn is it Seminarium yn Amsterdam oprjuchte, der kin je oplieden wurre foar Predikant.
  • It is dan ek 200 jier allyn dat de A.D.S. in oerkûpeljende organisaasje foar de Menisten ûntstien is.
  • Dan is it ek 100 jier allyn dat de earste frou as Dûmny op de kansel stie, en wol ùt Boppe-Knype. In unikum dus.

Sa sjogge jim mar wer de Menisten binne noch fol moed,  en ha de HOOP noch net ferlen.

Wolle jimme mear witte oer dat protsje koppige grûpke minsken, dat Jezus Kristus heech yn hun faandel hat lit it my witte , ik wol der graach mear oer fertelle.

Wokke.

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien