Sùtrich waar

Minsken, minsken wat in triest waar. Je soene er depressief fan wurre.  Stoarmje en reine, it is waar om de hiele dei ûnder de dûnstekken te krûpen. De tùn dy ik sa kreas er by lizzen hie, is yn in pear dagen feroare yn in woeste nye.  Mar kom…
1 38 39 40