Mei gjin namme ha

Biste-leafde

troch Posted on 5 Comments 1 min read 465 views

It is trije oere yn ‘e moarntiid. Skril wurd ik wekker troch de hûn. Hy is tige obstinaat; der binne in pear katten oan it frijen. Dat mei fansels wol mar wèrom kin dat net yn stiltme sa as it heart?  

It lûd wurd skeller. Ien fan beide, as se kinne it net iens wurde as se kinne it net foar elkoar krije… ik wit it nèt. Max is net mear te hâlden. Ik moat der mar ôf en lit him ùt. Dan brekt de hel los. Jammerjende katten en in blaffende hûn. By de buorlju giet it ljocht op. Yn it donker hear ik oan de oare kant fan it hûs in frou suskjen; “Sst. Ssssst. Ssssssst!

Nei in skoft komt Max wer yn ‘e hûs. Hy is aardich tatakele. De earen hingje nei ûnderen en de stut hat in fremd model. Wat soe hy sjoen ha? Ha ik him wol genoch foarljochting jûn? Amechtich falt hy op de bank del en is foartendaliks yn dreamenlân.

En ik, ik doarmje troch it hûs en bin klear wekker. ‘Wat sil ik efkes dwaan?‘ freegje ik my ôf. ‘Wist wat?‘ skriuw mar in stikje oer biste-leafde; Der moat ik fêst slûch fan wurde.

In wonder

troch Posted on 2 Comments 1 min read 401 views

Takomst.

Hoe sil it wèze op ùs planeet

mei sis mar fyftich jier?

Hoe stiet it dan mei `t libben

Fan in mins, in plant, in dier?

Hoe komt it mei de klimaatferoaring

en driigjend kriichsgeweld

En bin`wy feilich as de iiskap

Oan de Noard en Sûdpoal smelt?

Hoe komt it mei de rassehaat?

De swier fersmarge grûn?

Hat men foar honger yn è wrâld

dan al in middel fûn?

Bin der gjin martelingen mear?

Gjin twang, gjin tiranny?

En lit men ùt è finzenis

Unskuldigen frij?

Ik bin bepaald gjin utopist

want `k sjoch it faak net sitten

De takomst foar it neigeslacht

Sjoch ik mei soarch temjitte.

Ferdraachsumens, begryp, respekt

Dèr kin de wrâld net sûnder

Mar nettsjinsteande driging

Leau `k dochs altyd yn in wûnder.


Sille wy dat meielkoar besiikje te dwaan, leauwe yn in wonder, leauwe dat it ea goed komt !

Buorren

troch Posted on 1 Comment 2 min read 366 views

Hawwe jimme ek buorren?

Wy ha se wol, der wol ik jimme graach  wat fan fertelle.

Achtjen jier wenje wy nò yn dizze strjitte, se neame  it,”it Haskeplan”. De earste tsien jier wennen we yn in oar hûs, mar wol yn de selde strjitte.  Mar it hûs stie oarsom  de foardoar wie oan  in kant wer gjin mins lâns kaam.

En dan wie der noch in hiele grutte ligusterhage om hinne, dat sosjaal kontakt wie er net. Doe binne wy ferhùze nei in lytser hûs, wert de foardoar oan è dykskant  is , en it tùnhekje efterhûs ùtnoadigt om in praatsje te meitsjen. Der is in wrâld foar ùs iepen gong, sa kin it dus ek: seinen wy.

Doe wy  jierren allyn hjirre  kamen  wiene wy de jongsten, nò binne wy de âlsten fan de bewenners. Der wenje nò allegearre jonge minsken om ùs hinne, en it iene nei it oare bern wurd benne.

Wy fine it hiel gesellich, en boppe dat wat noch belangriker is, se helpe ùs oan alle kanten. Jan helpt ùs mei de kompjùter as dy wer es krest is, Piter romme eltse dei de ofrûnne winter de snie op. En wer in oare buorman boadskippe foar ùs, as de weagen net te begean wine. En as er ien jierdei is wurre de âlde minsken ,{ wy dus} der by frege. Dus sa kin it ek, myn rie is dan ek ferhùzje as it net goed strookt mei jimme omjouwing, en is it wol ynoarder wes er bliid mei je kinne elkoar nedich ha.

Wy binne yn elts gefâl in pear tankbere minsken dy it o sa troffen ha mei de minsken om ùs hinne.

Sùtrich waar

troch Posted on 1 Comment 1 min read 309 views

Minsken, minsken wat in triest waar. Je soene er depressief fan wurre.  Stoarmje en reine ,it is waar om de hiele dei ûnder de dûnstekken te krûpen. De tùn dy ik sa kreas er by lizzen hie, is yn in pear dagen feroare yn in woeste nye.  Mar kom op der binne noch genoch positieve dingen  te merkbiten, allinne je moatte it sjen wolle. It earste positieve is binnen, myn freondinne S.MS.te my dat se snein wer thùs komt. Se hat fjouwer wike by har dochter  Mirjam west yn Thailân. Mirjam is trouwd mei in Thai syn namme is Don. Mirjam jout les oan in internasjonale skoalle , se jout les yn  talen sa as  Ingelsk en Thais foar beukers. Mar apart genoch hoecht sy der net diploma’s foar te hebben, se hat derfoar yn`t plak kursesen dyn. sa hat  elts lân syn seden en gebrûken. Lokkich mar. Ik sil hjoed siikje nei mear positieve dingkjes en ljochtpuntsjes want dat makket it libben as in stikje oranjekoeke mei slachremme. Doche jimme ek mei?

Sùtrich waar

troch Posted on 0 Comments 1 min read 237 views

Minsken, minsken wat in triest waar. Je soene er depressief fan wurre.  Stoarmje en reine ,it is waar om de hiele dei ûnder de dûnstekken te krûpen. De tùn dy ik sa kreas er by lizzen hie, is yn in pear dagen feroare yn in woeste nye.  Mar kom op der binne noch genoch positieve dingen  te merkbiten, allinne je moatte it sjen wolle. It earste positieve is binnen, myn freondinne S.MS.te my dat se snein wer thùs komt. Se hat fjouwer wike by har dochter  Mirjam west yn Thailân. Mirjam is trouwd mei in Thai syn namme is Don. Mirjam jout les oan in internasjonale skoalle , se jout les yn  talen sa as  Ingelsk en Thais foar beukers. Mar apart genoch hoecht sy der net diploma’s foar te hebben, se hat derfoar yn`t plak kursesen dyn. sa hat  elts lân syn seden en gebrûken. Lokkich mar. Ik sil hjoed siikje nei mear positieve dingkjes en ljochtpuntsjes want dat makket it libben as in stikje oranjekoeke mei slachremme. Doche jimme ek mei?

Fredeshiem

troch Posted on 1 Comment 1 min read 300 views

Kinne jimme Fredeshiem wol, it meniste konferinsje hûs by Steenwijk ?  Nò der bin ik juster mei grûp ùt Fryslân hinne west.  It wie in tige slagge dei. Jimme sil wol freechje wat diene jimme dèr ?

Dat sil ik jimme fertelle, it tema wie : wèrom binne wy Menist as Doopsgezind. Dat wit ik trouwens al jierren mar it is goed om dèr meielkoar  oer te discussierjen. It  jier 2011 wurd in feestlik jier foar de menisten, dan ha wy ferskate jubileas te fieren.

  • Wy betinke dat Menno Simons 450 jier allyn stoarn is , hy wie in ontefreden priester ùt Wytmarsum  en sa ûntstiene  de Menisten.
  • Ek 275 jier allyn is it Seminarium yn Amsterdam oprjuchte, der kin je oplieden wurre foar Predikant.
  • It is dan ek 200 jier allyn dat de A.D.S. in oerkûpeljende organisaasje foar de Menisten ûntstien is.
  • Dan is it ek 100 jier allyn dat de earste frou as Dûmny op de kansel stie, en wol ùt Boppe-Knype. In unikum dus.

Sa sjogge jim mar wer de Menisten binne noch fol moed,  en ha de HOOP noch net ferlen.

Wolle jimme mear witte oer dat protsje koppige grûpke minsken, dat Jezus Kristus heech yn hun faandel hat lit it my witte , ik wol der graach mear oer fertelle.

Wokke.

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien