Gehoarapparaat

Gehoarapparaten: nèt best as je der mei te kryen ha. Myn man hat ek san ding. It lytste apparaatsje waar oanskaft, want min mocht fansels  net sjen dat hy staf wie. Op syn âlde dei is hy ek noch idel, dat mei fansels oant op sekere hichte dan.…

Oliver en Max

Witte jimme wol waard Ollie en Max binne? Dat sil ik jimme fertelle. Dat binne twa Jack Russells. De iene is in echte en de oare is in ûndùdlik soart. De lèste,  syn mem is in jûn nei de hûnendisco west en der is Max ùt foart kaam.…

Soan D.

20-10-1965 is de datum dat soan D. berne is. W Wat wie it dreech om him op ùs wrâld te krijgen! Dû gong hy al syn eigen wei en dat is sa bleaun. In direkte baas boppe him hâld hy net fan, dat stiet syn kreativiteit yn de…
1 56 57 58