Krystiid

Krystiid. Eltsenien hat fry. Soms in moai skoft want de frye dagen moatte op. En dan moat er fan alles barre; boadskipje, putsjes dwaan of besiikjes ôflizze. Dingen dwaan wer je oars net oan ta komme. It kin hiel gesellich wèze mar foar minsken dy allinne binne ,dy …

Fredeshiem

Kinne jimme Fredeshiem wol, it meniste konferinsje hûs by Steenwijk?  Nò, der bin ik juster mei grûp ùt Fryslân hinne west. It wie in tige slagge dei. Jimme sil wol freechj;e wat diene jimme dèr? Dat sil ik jimme fertelle. It tema wie: wèrom binne wy Menist as…
1 15 16 17