Bijbliuwe

"Bijbliuwe." seit men. Foaral by it âlder wurden. Och, wat doch ik myn bêst om bij te bliuwen. Op ferskate manieren besiikje ik bij te bliuwen. Sa wol  op it terrein fan  de polityk  technyk as  op maatskiplik  flak. Ik ha nea in stjer west yn learen. Allinnich op it…

Sùtrich waar

Minsken, minsken wat in triest waar. Je soene er depressief fan wurre.  Stoarmje en reine, it is waar om de hiele dei ûnder de dûnstekken te krûpen. De tùn dy ik sa kreas er by lizzen hie, is yn in pear dagen feroare yn in woeste nye.  Mar kom…

Fredeshiem

Kinne jimme Fredeshiem wol, it meniste konferinsje hûs by Steenwijk?  Nò, der bin ik juster mei grûp ùt Fryslân hinne west. It wie in tige slagge dei. Jimme sil wol freechj;e wat diene jimme dèr? Dat sil ik jimme fertelle. It tema wie: wèrom binne wy Menist as…

Weitôge

 …
1 17 18 19