Ferhingje

Nè, ik wol my nèt ferhingje, hear. Dat sis ik earst mar foar dat jimme fremde…